European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2022

Tillgångar

(miljoner euro)

Skulder

(miljoner euro)

Anm.: Baserad på preliminära och oreviderade uppgifter. Årsboksluten för samtliga nationella centralbanker i Eurosystemet kommer att vara slutförda i slutet av maj 2023 och därefter kommer Eurosystemets slutgiltiga konsoliderade balansräkning att offentliggöras.
Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

© Europeiska centralbanken, 2023

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Webbplats www.ecb.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

HTML ISBN 978-92-899-5913-1, ISSN 2443-5074, doi: 10.2866/093457, QB-BT-23-001-SV-Q