European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран баланс на Евросистемата към 31 декември 2022 г.

Активи

(млн. евро)

Пасиви

(млн. евро)

В резултат на закръгляването общите суми и междинните сборове може да не се равняват.

© Европейска централна банка 2023

Пощенски адрес 60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон +49 69 1344 0
Уебсайт www.ecb.europa.eu

Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.

HTML ISBN 978-92-899-5927-8, ISSN 2443-5171, doi:10.2866/143380, QB-BT-23-001-BG-Q