European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 12. septembra 2019

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás so závermi dnešného zasadania Rady guvernérov.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme dôkladne posúdili výhľad hospodárskeho vývoja a vývoja inflácie, okrem iného so zreteľom na najnovšie makroekonomické projekcie odborníkov ECB pre eurozónu. Rada guvernérov následne v rámci plnenia svojho cieľa cenovej stability prijala nasledujúce rozhodnutia.

Po prvé, pokiaľ ide o kľúčové úrokové sadzby ECB, rozhodli sme sa znížiť úrokovú sadzbu jednodňových sterilizačných operácií o 10 bázických bodov na -0,50 %. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a sadzba jednodňových refinančných operácií zostanú nezmenené na doterajšej úrovni 0,00 % a 0,25 %. Momentálne očakávame, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamenáme, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu našich projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Po druhé, Rada guvernérov rozhodla, že v rámci svojho programu nákupu aktív od 1. novembra opäť začne s čistým nákupom aktív, a to tempom 20 mld. € za mesiac. Očakávame, že nákupy budú prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb, a že sa skončia krátko predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Po tretie, máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Po štvrté, rozhodli sme sa zmeniť podmienky novej série štvrťročných cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III) s cieľom zachovať priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov, zabezpečiť plynulú transmisiu menovej politiky a ďalej podporiť akomodačné nastavenie menovej politiky. Úroková sadzba jednotlivých operácií bude stanovená na úrovni priemernej sadzby hlavných refinančných operácií Eurosystému počas doby trvania príslušnej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie. V prípade bánk, ktorých čistý objem poskytnutých akceptovateľných úverov prekročí stanovenú hraničnú hodnotu, bude sadzba TLTRO III nižšia, pričom jej spodná hranica môže byť až na úrovni priemernej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií počas trvania operácie. Splatnosť operácií bude predĺžená z dvoch na tri roky.

Po piate, s cieľom podporiť bankový transmisný kanál menovej politiky sa Rada guvernérov rozhodla zaviesť dvojstupňový systém úročenia rezerv, v rámci ktorého sa na časť nadbytočnej likvidity bánk nebude vzťahovať záporná sadzba jednodňových sterilizačných operácií.

Bližšie informácie o opatreniach prijatých Radou guvernérov budú zverejnené v osobitných tlačových správach dnes o 15.30 h SEČ.

Rada guvernérov opätovne zdôraznila potrebu výrazne akomodačného nastavenia menovej politiky počas dlhšieho obdobia a je naďalej pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu cieľu, a to v súlade so svojím záväzkom týkajúcim sa jeho symetrie.

Dnešné rozhodnutia boli prijaté v reakcii na vývoj inflácie, ktorý je aj naďalej pod úrovňou nášho cieľa. Aktuálne informácie získané od posledného zasadania Rady guvernérov v skutočnosti poukazujú na dlhšie trvajúci slabý vývoj hospodárstva eurozóny, pretrvávanie významných rizík pomalšieho rastu a tlmené inflačné tlaky. Tento vývoj sa odráža v nových projekciách odborníkov ECB, z ktorých vyplýva ďalšie zhoršenie výhľadu vývoja inflácie.

Odolnosť hospodárstva eurozóny sa však zároveň naďalej opiera o výrazný rast zamestnanosti a miezd. Dnešným komplexným súborom menovopolitických rozhodnutí poskytujeme výrazný menový stimul s cieľom zabezpečiť naďalej veľmi priaznivé finančné podmienky, ktoré podporujú expanziu eurozóny, ďalšie stupňovanie domácich cenových tlakov a tým aj trvalý vývoj inflácie smerom k nášmu strednodobému inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v prvom štvrťroku 2019 vzrástol o 0,4 %, sa v druhom štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. Aktuálne hospodárske údaje a výsledky prieskumov naďalej indikujú mierny, no kladný rast v treťom štvrťroku tohto roka. Spomalenie rastu je predovšetkým odrazom pretrvávajúceho slabého vývoja medzinárodného obchodu v prostredí dlhotrvajúcej globálnej neistoty, ktorá nepriaznivo vplýva predovšetkým na výrobný sektor eurozóny.

Sektor služieb a stavebný sektor zároveň naďalej vykazujú odolnosť a expanzia eurozóny ťaží i z priaznivých podmienok financovania, ďalšieho rastu zamestnanosti a zvyšovania miezd, mierne expanzívnej rozpočtovej politiky v eurozóne a pokračujúcej, i keď o niečo pomalšej expanzie svetovej hospodárskej aktivity.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu zo septembra 2019. Podľa nich by sa mal ročný reálny HDP zvýšiť o 1,1 % v roku 2019, o 1,2 % v roku 2020 a o 1,4 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z júna 2019 bol výhľad rastu reálneho HDP na roky 2019 a 2020 upravený nadol.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne zostávajú na strane pomalšieho rastu a súvisia najmä s dlhodobejším pretrvávaním neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, rastúcou hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa ročná miera inflácie HICP eurozóny v auguste 2019 oproti júlu nezmenila a zostala na úrovni 1,0 %. Nižšia inflácia cien energií bola vykompenzovaná vyššou infláciou cien potravín, zatiaľ čo miera inflácie HICP bez potravín a energií bola bez zmeny. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude klesať, než koncom roka opäť stúpne. Ukazovatele základnej inflácie zostali vo všeobecnosti tlmené a ukazovatele inflačných očakávaní sú na nízkej úrovni. Napriek tomu, že vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl došlo k posilneniu a rozšíreniu mzdových tlakov, ich premietanie do inflácie trvá dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. V strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a výrazný rast miezd.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v septembrových makroekonomických projekciách odborníkov ECB pre eurozónu, podľa ktorých ročná miera inflácie HICP dosiahne 1,2 % v roku 2019, 1,0 % v roku 2020 a 1,5 % v roku 2021. V porovnaní s júnovými makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému bol výhľad vývoja inflácie HICP na celé sledované obdobie vzhľadom na nižšie ceny energií a prostredie slabšieho hospodárskeho rastu upravený nadol.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v júli 2019 vzrástla z júnových 4,5 % na 5,2 %. Stabilné tempo rastu menového agregátu M3 je odrazom pokračujúcej tvorby bankových úverov pre súkromný sektor a nízkych oportunitných nákladov držby M3. Na strane komponentov k rastu peňažnej zásoby M3 naďalej najväčšou mierou prispieva menový agregát M1.

Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam sa v júli 2019 nezmenila a predstavovala 3,9 %. Ročné tempo rastu celkových úverov nefinančným spoločnostiam je aj naďalej stabilné, hoci krátkodobé úvery, ktoré sú viac citlivé na hospodársky cyklus, vykazujú známky oslabovania. Ročná miera rastu úverov domácnostiam v júli dosiahla 3,4 % (po 3,3 % v júni) a pokračovala tak v postupnom zlepšovaní. Úverový rast celkovo naďalej profituje z historicky nízkych sadzieb bankových úverov.

Naše dnešné menovopolitické opatrenia vrátane viac akomodačných podmienok novej série operácií TLTRO pomôžu zachovať priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov a budú naďalej podporovať prístup k financiám, predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu, podporu agregátneho dopytu za súčasných podmienok a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia produktivity, rastového potenciálu a odolnosti eurozóny, ako aj v záujme zníženia štrukturálnej nezamestnanosti je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych politík v krajinách eurozóny. Východiskom by mali byť odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019.

Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, mierne expanzívna rozpočtová pozícia krajín eurozóny v súčasnosti do istej miery podporuje hospodársku aktivitu. Vzhľadom na zhoršujúci sa výhľad vývoja hospodárskeho rastu a naďalej významné riziká pomalšieho rastu by vlády, ktoré majú fiškálny priestor, mali prijať včasné a účinné opatrenia. Vlády krajín s vysokým dlhom verejnej správy musia uplatňovať obozretné politiky, ktoré vytvoria podmienky na voľné pôsobenie automatických stabilizátorov. Všetky krajiny by mali zintenzívňovať svoje snahy o viac prorastovú štruktúru verejných financií.

Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá