Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 20 octombrie 2016

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea de achiziții lunare de active în valoare de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația.

Informațiile care au devenit disponibile ulterior ședinței noastre de la începutul lunii septembrie confirmă o redresare economică în continuare moderată, dar constantă în zona euro, precum și o creștere treptată a inflației, în concordanță cu anticipațiile noastre anterioare. Economia zonei euro a continuat să manifeste reziliență față de efectele nefavorabile ale incertitudinilor economice și politice la nivel mondial, sprijinită de măsurile noastre cuprinzătoare de politică monetară, care asigură condiții de finanțare foarte favorabile pentru firme și populație. Cu toate acestea, în ansamblu, scenariul de bază rămâne grevat de riscuri în sensul unor evoluții mai defavorabile decât cele proiectate.

Privind în perspectivă, ne reafirmăm angajamentul de a menține gradul foarte substanțial de acomodare monetară, care este necesar pentru asigurarea unei convergențe susținute a inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. În acest scop, dacă va fi necesar, vom continua să acționăm prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispunem în cadrul mandatului nostru. În luna decembrie, evaluarea Consiliului guvernatorilor va beneficia de noile proiecții macroeconomice ale experților, care vor acoperi perioada până în anul 2019 inclusiv, precum și de activitatea comitetelor Eurosistemului privind opțiunile pentru asigurarea implementării fără sincope a programului nostru de achiziții până în luna martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul II 2016, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,3% față de intervalul precedent, după avansul de 0,5% consemnat în trimestrul I 2016. Cele mai recente date și rezultatele sondajelor arată continuarea creșterii economice în trimestrul III 2016, într-un ritm aproximativ identic celui din al doilea trimestru. Într-o perspectivă mai îndelungată, anticipăm că expansiunea economică va continua într-un ritm moderat, dar constant. Cererea internă ar trebui să fie sprijinită de transmisia măsurilor de politică monetară la nivelul economiei reale. Condițiile favorabile de finanțare, precum și ameliorarea rentabilității companiilor continuă să sprijine redresarea investițiilor. De asemenea, prețurile în continuare relativ scăzute ale petrolului și creșterea susținută a ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele structurale anterioare, reprezintă factori suplimentari de susținere pentru veniturile disponibile reale ale populației și pentru consumul privat. În plus, orientarea politicii fiscale în zona euro va fi, în linii mari, neutră în anul 2017. Cu toate acestea, se estimează că redresarea economică în zona euro va fi afectată de cererea externă încă scăzută, de ajustările bilanțiere necesare în unele sectoare, precum și de ritmul lent de implementare a reformelor structurale. Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia și se referă, în principal, la mediul extern.

Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,4% în luna septembrie 2016, în creștere față de 0,2% în luna august. Această evoluție a reflectat în principal intensificarea în continuare a dinamicii anuale a prețurilor produselor energetice, deși nu există încă indicii ale unei tendințe convingătoare de creștere a inflației de bază. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă o dinamizare a ratelor inflației pe parcursul lunilor următoare, în mare parte datorită efectelor de bază la nivelul variației anuale a prețurilor produselor energetice. Susținute de măsurile de politică monetară, precum și de redresarea economică anticipată, ratele inflației ar trebui să crească în continuare în anii 2017 și 2018.

În ceea ce privește analiza monetară, dinamica masei monetare (M3) a continuat să fie robustă în luna august 2016, ritmul anual de creștere a M3 situându-se la 5,1%, față de 4,9% în iulie. La fel ca în lunile precedente, dinamica anuală a M3 a fost sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 8,9% în luna august, față de 8,4% în iulie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare a fost de 1,9% în luna august 2016. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației s-a menținut, de asemenea, stabil la nivelul de 1,8% în luna august. Deși evoluțiile creditului bancar continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, riscul de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar, efectele măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 sprijină semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație și, implicit, fluxul de credite la nivelul zonei euro.

Sondajul privind creditul bancar în zona euro pentru trimestrul III 2016 indică o relativă ameliorare în continuare a condițiilor privind atât oferta, cât și cererea de credite acordate sectorului privat nefinanciar. Totodată, băncile au continuat să raporteze că programul de achiziționare de active al BCE și rata negativă a dobânzii la facilitatea de depozit au contribuit la caracterul mai favorabil al termenilor și condițiilor pentru acordarea de împrumuturi.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea menținerii sprijinului monetar foarte substanțial, care este necesar pentru a asigura revenirea, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. După cum a subliniat în repetate rânduri Consiliul guvernatorilor, mesaj care s-a reflectat cu fermitate și în discuțiile pe teme de politici la nivel european și internațional, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială din partea politicilor din alte domenii, atât la nivel național, cât și la nivel european. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea reducerii șomajului structural și a stimulării creșterii PIB potențial în zona euro. În toate țările din zona euro sunt necesare reforme structurale. Ar trebui să se pună accentul pe măsurile destinate sporirii productivității și îmbunătățirii mediului de afaceri, inclusiv furnizării unei infrastructuri publice adecvate, care sunt fundamentale pentru creșterea investițiilor și stimularea procesului de creare de locuri de muncă. Intensificarea inițiativelor actuale de investiții, inclusiv extinderea planului Juncker, înregistrarea de progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital, precum și reformele care vor îmbunătăți rezoluția creditelor neperformante vor avea, de asemenea, o contribuție pozitivă la atingerea acestui obiectiv. În contextul politicii monetare acomodative, implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale va conduce nu numai la dinamizarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la sporirea rezilienței acesteia la șocuri globale. Politicile fiscale ar trebui să sprijine, de asemenea, redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne esențială pentru asigurarea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, toate țările ar trebui să aspire la o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

Contacte media