Inleidende Verklaring

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 20 oktober 2016

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. Dan zullen wij nu verslag uitbrengen van de vergadering die de Raad van Bestuur vandaag heeft gehouden.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze voor een langdurige periode en ruim voorbij de periode van onze netto-aankopen van activa, op de huidige of lagere niveaus zullen blijven. Wat betreft de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat de maandelijkse aankopen van activa ten bedrage van €80 miljard zullen lopen tot eind maart 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling.

De informatie die sinds onze vergadering van begin september beschikbaar is gekomen bevestigt een aanhoudend gematigd maar gestaag herstel van de economie van het eurogebied en een geleidelijke stijging van de inflatie, overeenkomstig onze eerdere verwachtingen. De economie van het eurogebied is blijk blijven geven van bestendigheid tegen de negatieve effecten van de mondiale economische en politieke onzekerheid, geholpen door onze veelomvattende monetairbeleidsmaatregelen, die zorgen voor zeer gunstige financieringscondities voor bedrijven en huishoudens. Over het geheel genomen blijven er echter voor het basisscenario risico’s van neerwaartse aard bestaan.

Vooruitblikkend, blijven wij gecommitteerd aan het handhaven van de zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie die noodzakelijk is om een duurzame convergentie van de inflatie naar niveaus onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn zeker te stellen. Voor dat doel zullen wij, indien nodig, blijven handelen door gebruik te maken van alle binnen ons mandaat beschikbare instrumenten. In december zal de beoordeling van de Raad van Bestuur profiteren van de nieuwe door medewerkers opgestelde macro-economische projecties tot 2019 en van het werk van de comités van het Eurosysteem ten aanzien van de mogelijkheden om de soepele tenuitvoerlegging van ons aankoopprogramma tot maart 2017 of, indien nodig, verder, te waarborgen.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp van het eurogebied steeg in het tweede kwartaal van 2016 kwartaal-op-kwartaal met 0,3%, ten opzichte van 0,5% in het eerste kwartaal. De laatste gegevens en enquête-uitkomsten duiden op aanhoudende groei in het derde kwartaal van 2016, in ongeveer hetzelfde tempo als in het tweede kwartaal. Wat verder vooruitblikkend, verwachten wij dat de economische expansie zich in een gematigd maar gestaag tempo zal voortzetten. De binnenlandse vraag zou moeten worden ondersteund door de doorwerking van onze monetairbeleidsmaatregelen op de reële economie. Gunstige financieringscondities en verbeteringen in de winstgevendheid van bedrijven blijven een herstel van de investeringen bevorderen. Bovendien zouden de nog steeds relatief lage olieprijs en aanhoudende werkgelegenheidsgroei, die tevens profiteren van in het verleden doorgevoerde structurele hervormingen, aanvullende steun moeten geven aan het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens en de particuliere consumptie. Daarnaast zal de begrotingskoers van het eurogebied in 2017 globaal genomen neutraal zijn. Het economisch herstel in het eurogebied zal echter naar verwachting worden getemperd door een nog steeds gematigde buitenlandse vraag, de noodzakelijke balansaanpassingen in een aantal sectoren en het trage tempo van tenuitvoerlegging van structurele hervormingen. De risico's voor de groeivooruitzichten van het eurogebied blijven voornamelijk van neerwaartse aard en houden voornamelijk verband met de externe omgeving.

Volgens Eurostat bedroeg de HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis in september 2016 0,4%, gestegen ten opzichte van 0,2% in augustus. Dit was voornamelijk het gevolg van een aanhoudende stijging van de energie-inflatie op jaarbasis, terwijl er nog geen tekenen zijn van een overtuigende opwaartse tendens in de onderliggende inflatie. Wat de nabije toekomst betreft zal, op basis van de huidige prijzen van oliefutures, de inflatie de komende paar maanden waarschijnlijk aantrekken, grotendeels ten gevolge van basiseffecten bij het groeicijfer op jaarbasis van de energieprijzen. Ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen en het verwachte economisch herstel, zou de inflatie in 2017 en 2018 verder moeten stijgen.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) is in augustus 2016 in stevig tempo blijven groeien, waarbij de twaalfmaands groei ervan uitkwam op 5,1%, na 4,9% in juli. Net als in voorgaande maanden werd de groei van M3 op jaarbasis voornamelijk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in augustus uitkwam op 8,9%, vergeleken met 8,4% in juli.

De kredietverstrekkingsdynamiek is zich geleidelijk blijven herstellen, een ontwikkeling die al te zien is sinds begin 2014. Het groeitempo op jaarbasis van leningen aan niet-financiële vennootschappen kwam in augustus 2016 uit op 1,9%. Het twaalfmaands groeitempo van leningen aan huishoudens bleef met 1,8% in augustus eveneens stabiel. Hoewel de ontwikkelingen in bancair krediet een weerspiegeling blijven van het achterblijven bij de conjunctuur, van kredietrisico’s en de voortgaande balansaanpassingen in de financiële en niet-financiële sector, ondersteunen de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen in aanzienlijke mate de kredietnemingsvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens en daardoor de kredietstromen in het gehele eurogebied.

De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het derde kwartaal van 2016 wijst op enige verdere verbeteringen van zowel aanbod- als vraagcondities voor leningen aan de niet-financiële particuliere sector. Bovendien bleven banken rapporteren dat het activa-aankoopprogramma van de ECB en de negatieve rente op de depositofaciliteit hadden bijgedragen aan gunstiger voorwaarden op leningen.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van het handhaven van het zeer substantiële bedrag aan monetaire ondersteuning dat nodig is om zonder onnodige vertraging een terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% zeker te stellen.

Het monetair beleid is gericht op het handhaven van de prijsstabiliteit op de middellange termijn, en de accommoderende koers ervan ondersteunt de economische bedrijvigheid. Zoals vele malen benadrukt door de Raad van Bestuur, en zoals wederom met kracht herhaald in zowel Europese als internationale beleidsdiscussies, moet, om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, ook op andere beleidsterreinen een veel vastbeslotener bijdrage worden geleverd, zowel op nationaal als Europees niveau. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de structurele werkloosheid te verminderen en de potentiële productiegroei in het eurogebied te stimuleren. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk in alle landen van het eurogebied. De voornaamste aandacht dient uit te gaan naar maatregelen om de productiviteit te verhogen en het ondernemingsklimaat te verbeteren (waaronder het zorgen voor een toereikende openbare infrastructuur), welke maatregelen van cruciaal belang zijn om de investeringen te doen toenemen en het scheppen van banen te bevorderen. De versterking van huidige investeringsinitiatieven, waaronder de uitbreiding van het Plan-Juncker, vooruitgang met de kapitaalmarktunie en hervormingen die de afwikkeling van niet-renderende leningen zullen stimuleren, zullen eveneens positief bijdragen aan deze doelstelling. In een klimaat van accommoderend monetair beleid zal de snelle en effectieve tenuitvoerlegging van structurele hervormingen niet alleen leiden tot hogere duurzame economische groei in het eurogebied, maar zal deze tevens het eurogebied beter bestand maken tegen mondiale schokken. Ook het begrotingsbeleid dient het economisch herstel te ondersteunen, maar zich daarbij te houden aan de begrotingsregels van de Europese Unie. De volledige en consistente tenuitvoerlegging van het Stabiliteits- en Groeipact in de loop der tijd en in de verschillende landen blijft van cruciaal belang om het vertrouwen in het begrotingskader te waarborgen. Tegelijkertijd dienen alle landen te streven naar een groeivriendelijker samenstelling van hun begrotingsbeleid.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media