Indledende bemærkninger til pressekonferencen

Mario Draghi, formand for ECB,
Vítor Constâncio, næstformand for ECB,
Frankfurt am Main, 20. oktober 2016

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde Dem velkommen til denne pressekonference. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde i Styrelsesrådet.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer fortsat, at de forbliver på det nuværende eller et lavere niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke ud over tidshorisonten for vores nettoopkøb. For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, bekræfter vi, at de månedlige opkøb på 80 mia. euro efter planen vil fortsætte indtil udgangen af marts 2017 – eller om nødvendigt endnu længere – og under alle omstændigheder, indtil Styrelsesrådet ser en vedvarende ændring i inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets mål for inflationen.

Den information, der er blevet tilgængelig siden vores møde i begyndelsen af september, bekræfter en fortsat moderat, men støt bedring i euroområdets økonomi og en gradvis stigning i inflationen, hvilket er i tråd med vores tidligere forventninger. Økonomien i euroområdet udviser fortsat modstandskraft over for de negative virkninger af den økonomiske og politiske usikkerhed på globalt plan, hjulpet på vej af vores omfattende pengepolitiske foranstaltninger, som sikrer meget gunstige finansieringsvilkår for virksomheder og husholdninger. Overordnet set er det centrale scenario imidlertid fortsat forbundet med en række nedadrettede risici.

Fremadrettet er vi fortsat indstillet på at fastholde den meget lempelige pengepolitik, der er nødvendig for at sikre en vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Med dette for øje vil vi fortsat handle, hvis det bliver nødvendigt, og i den forbindelse benytte alle de redskaber, som er til rådighed inden for vores mandat. I december vil Styrelsesrådets vurdering kunne drage nytte af stabens nye makroøkonomiske fremskrivninger frem til 2019 og af eurosystemkomiteernes arbejde vedrørende de muligheder, der er til rådighed, for at sikre en smidig gennemførelse af vores opkøbsprogram indtil marts 2017 eller derefter, hvis det bliver nødvendigt.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg med 0,3 pct. kvartal-til-kvartal i 2. kvartal 2016 efter en vækst på 0,5 pct. i 1. kvartal. De seneste tal og konjunkturbarometre peger i retning af fortsat vækst i 3. kvartal 2016 i nogenlunde samme tempo som i 2. kvartal. På længere sigt forventer vi, at den økonomiske vækst fortsætter i et moderat, men støt tempo. Den indenlandske efterspørgsel bør blive understøttet af gennemslaget af vores pengepolitiske foranstaltninger på realøkonomien. Gunstige finansieringsforhold og forbedringer af virksomhedernes rentabilitet fortsætter med at fremme et opsving i investeringerne. Endvidere understøttes husholdningernes disponible realindkomst og det private forbrug yderligere af de stadig relativt lave oliepriser og en fortsat fremgang i beskæftigelsen, som også styrkes af tidligere strukturelle reformer. Hertil kommer, at finanspolitikken i euroområdet bliver stort set neutral i 2017. Den økonomiske genopretning i euroområdet forventes dog at blive dæmpet af en fortsat svag udenlandsk efterspørgsel, de påkrævede balancetilpasninger inden for en række sektorer og et langsomt tempo i gennemførelsen af strukturelle reformer. De risici, der knytter sig til vækstudsigterne for euroområdet, er fortsat nedadrettede og vedrører primært de eksterne forhold.

Ifølge Eurostat steg den årlige HICP-inflation i euroområdet fra 0,2 pct. i august 2016 til 0,4 pct. i september. Dette afspejlede primært en fortsat stigning i den årlige ændring i energipriserne, mens der endnu ikke er tegn på en klar opadrettet tendens i den underliggende inflation. På baggrund af de nuværende futurespriser på olie vil inflationen sandsynligvis stige i de kommende par måneder, hvilket for størstedelens vedkommende skyldes basiseffekter i den årlige ændring i energipriserne. Inflationen bør stige yderligere i 2017 og 2018, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger og den ventede økonomiske genopretning.

For så vidt angår den monetære analyse, var der fortsat en robust vækst i det brede pengemængdemål (M3) i august 2016, hvor den årlige vækstrate var på 5,1 pct. (4,9 pct. i juli 2016). Som i de foregående måneder blev den årlige vækst i M3 hovedsagelig understøttet af pengemængdemålets mest likvide komponenter med en årlig vækst i det snævre pengemængdemål (M1) på 8,9 pct. i august 2016 (8,4 pct. i juli 2016).

Udviklingen i udlån fortsatte den gradvise bedring, som er observeret siden begyndelsen af 2014. Den årlige ændring i udlån til ikkefinansielle selskaber var 1,9 pct. i august 2016. Den årlige vækst i udlån til husholdningerne holdt sig også stabil på 1,8 pct. i august. Selv om udviklingen i bankernes kreditgivning fortsat afspejler den forsinkede reaktion på konjunkturudviklingen, kreditrisiko og den igangværende balancejustering i de finansielle og ikkefinansielle sektorer, understøtter de pengepolitiske foranstaltninger, som er truffet siden juni 2014, i betydelig grad lånebetingelserne for virksomheder og husholdninger og herved kreditstrømme i hele euroområdet.

Undersøgelsen af bankernes udlån i euroområdet for 3. kvartal 2016 tyder på, at der er sket yderligere forbedringer i både udbuds- og efterspørgselsforholdene for lån til den ikkefinansielle private sektor. Desuden angav bankerne stadig, at ECB's opkøbsprogram og den negative rente på indlånsfaciliteten havde bidraget til gunstigere udlånsbetingelser.

Sammenfattende bekræfter et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse nødvendigheden af at fastholde den meget omfattende pengepolitiske støtte, som kræves for hurtigst muligt at sikre en tilbagevenden til en inflationsudvikling, der igen nærmer sig et niveau under, men tæt på 2 pct.

Pengepolitikkens fokus er at fastholde prisstabilitet på mellemlangt sigt, og den lempelige pengepolitik støtter den økonomiske aktivitet. Som det gentagne gange er blevet påpeget af Styrelsesrådet, og som det klart er kommet til udtryk i både europæiske og internationale politiske drøftelser, er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et meget mere målrettet bidrag både på nationalt og europæisk plan, for at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger. Gennemførelsen af strukturelle reformer skal intensiveres betydeligt for at nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge væksten i produktionspotentialet i euroområdet. Strukturelle reformer er nødvendige i alle eurolande. Fokus bør være på tiltag, der øger produktiviteten og forbedrer erhvervsklimaet, herunder tilvejebringelsen af en hensigtsmæssig offentlig infrastruktur. Sådanne tiltag er absolut nødvendige for at øge investeringerne og fremme jobskabelsen. Videreudviklingen af de nuværende investeringsinitiativer, herunder forlængelsen af Juncker-planen, og fremskridt i forbindelse med kapitalmarkedsunionen og reformer, som vil fremme afviklingen af misligholdte lån, vil også bidrage positivt til at nå dette mål. En hurtig og effektiv implementering af strukturelle reformer vil sammen med en lempelig pengepolitik ikke blot føre til øget holdbar økonomisk vækst i euroområdet, men også øge euroområdets modstandskraft over for globale stød. Finanspolitikken bør også understøtte den økonomiske genopretning, men stadig overholde bestemmelserne i Den Europæiske Unions stabilitets- og vækstpagt. En fuldstændig og konsekvent gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten over tid og på tværs af lande er stadig afgørende for at sikre tilliden til de finanspolitiske rammer. Samtidig bør alle lande tilstræbe at sammensætte en mere vækstfremmende finanspolitik.

De er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser