European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úvodné vyhlásenie na tlačovej konferencii

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 21. júla 2016

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Aj naďalej očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú počas dlhšieho obdobia a ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív. Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že mesačné nákupy aktív v objeme 80 mld. € majú prebiehať do konca marca 2017, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu.

Na dnešnom zasadaní sme sa venovali aktuálnemu vývoju od nášho predchádzajúceho zasadania o menovej politike začiatkom júna. V nadväznosti na výsledok referenda o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii sme s uspokojením skonštatovali, že finančné trhy v eurozóne sa s náhlym nárastom neistoty a volatility vyrovnali bez väčších ťažkostí. Avizovaná pripravenosť centrálnych bánk v prípade potreby poskytnúť požadovanú likviditu i naše akomodačné menovopolitické opatrenia v spojení s pevným rámcom regulácie a dohľadu prispeli k obmedzeniu napätia na trhu. Podmienky financovania zostávajú výrazne priaznivé a prispievajú tak k rastu tvorby úverov. I naďalej podporujú náš základný scenár pokračujúceho hospodárskeho oživenia a zvyšovania miery inflácie.

Vzhľadom na momentálnu neistotu však Rada guvernérov bude i naďalej veľmi pozorne sledovať hospodársky vývoj i vývoj na finančných trhoch a zabezpečovať premietanie svojej akomodačnej menovej politiky do reálnej ekonomiky. V priebehu nasledujúcich mesiacov budeme môcť na základe čerstvých informácií (vrátane nových projekcií) prehodnotiť základné makroekonomické podmienky, najpravdepodobnejší trend vývoja inflácie a hospodárskeho rastu i rozloženie súvisiacich rizík. Rada guvernérov v prípade potreby na dosiahnutie svojho cieľa uplatní všetky nástroje, ktoré má v rámci svojho mandátu k dispozícii.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny v prvom štvrťroku 2016 medzištvrťročne stúpol o 0,6 %, po 0,4 % v poslednom štvrťroku 2015. K hospodárskemu rastu naďalej prispieva domáci dopyt, zatiaľ čo rast vývozu zostáva pomalý. Najnovšie údaje indikujú pokračovanie rastu v druhom štvrťroku 2016, hoci jeho tempo je v porovnaní s prvým štvrťrokom pomalšie. V nasledujúcom období očakávame, že hospodárske oživenie bude pokračovať miernym tempom. Domáci dopyt stále ťaží z účinkov opatrení našej menovej politiky na reálnu ekonomiku. Priaznivé podmienky financovania a zvýšenie ziskovosti podnikov naďalej podporujú oživenie investičnej aktivity. Rovnomerný rast zamestnanosti, čiastočne zásluhou realizovaných štrukturálnych reforiem, a stále pomerne nízke ceny ropy podporujú reálny disponibilný príjem domácností a tým i súkromnú spotrebu. Okrem toho sa v roku 2016 očakáva mierne expanzívne nastavenie rozpočtovej politiky, ktoré by sa v rokoch 2017 a 2018 malo zmeniť na celkovo neutrálne.

Medzi faktory pôsobiace v neprospech hospodárskeho oživenia v eurozóne patria výsledok referenda v Spojenom kráľovstve a ďalšie geopolitické neistoty, tlmené vyhliadky rastu v rozvíjajúcich sa ekonomikách, nevyhnutné bilančné úpravy vo viacerých sektoroch a pomalé tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Za týchto okolností zostávajú riziká ohrozujúce výhľad rastu v eurozóne na strane pomalšieho rastu.

Podľa Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v júni 2016 úroveň 0,1% (-0,1% v máji), a to najmä vzhľadom na vyššiu infláciu cien energií a služieb. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že miera inflácie zostane v najbližších mesiacoch naďalej veľmi nízka a zvýši sa až v neskoršom priebehu roka 2016, do značnej miery v dôsledku bázických efektov v ročnej miere zmeny cien energií. V rokoch 2017 a 2018 by sa mala miera inflácie vďaka našim menovopolitickým opatreniam a očakávanému hospodárskemu oživeniu ďalej zvyšovať.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 v máji 2016 naďalej výrazne rástol, pričom jeho ročná miera rastu dosiahla 4,9 % (4,6 % v apríli). Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch ročný rast menového agregátu M3 podporujú najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v máji zaznamenal ročné tempo rastu 9,1 % (9,7 % v apríli).

Dynamika úverov pokračovala v postupnom oživovaní pozorovanom od začiatku roka 2014. Ročná miera zmeny úverov nefinančným spoločnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) v máji 2016 stúpla z aprílových 1,2 % na 1,4 %. Vývoj podnikových úverov aj naďalej odráža oneskorenie úverového vývoja voči hospodárskemu cyklu, kreditné riziko a prebiehajúce úpravy bilancií finančného i nefinančného sektora. Ročná miera rastu objemu úverov domácnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) v máji zostala celkovo stabilná na úrovni 1,6 % (1,5 % v apríli).

Z prieskumu bankových úverov v eurozóne za druhý štvrťrok 2016 vyplýva ďalšie zlepšovanie podmienok poskytovania úverov podnikom a domácnostiam a pokračujúci rast dopytu po úveroch vo všetkých kategóriách. Podľa bánk sa pod priaznivejšie úverové podmienky podpísali i cielené dlhodobejšie refinančné operácie.

Opatrenia menovej politiky prijaté od júna 2014 jednoznačne zlepšujú úverové podmienky pre podniky a domácnosti, ako aj úverové toky v rámci celej eurozóny. Komplexný balík nových menovopolitických opatrení prijatý v marci tohto roka prispieva k prebiehajúcemu oživeniu úverového rastu, a tým aj k oživeniu reálnej ekonomiky. Vzhľadom na aktuálnu neistotu je naďalej rozhodujúce riadne fungovanie kanálu bankových úverov.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu zachovať primeranú mieru menovej akomodácie na zabezpečenie návratu inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 %, bez neprimeraného odkladu.

Menová politika je zameraná na udržiavanie cenovej stability v strednodobom horizonte a jej akomodačné nastavenie podporuje hospodársku aktivitu. Ako Rada guvernérov už viackrát zdôraznila, a ako znova jednoznačne zaznelo aj v rámci európskych i medzinárodných politických diskusií, pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu oveľa rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach na úrovni jednotlivých krajín i celej Európy. Na zníženie štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenie potenciálnej hospodárskej produkcie v eurozóne je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem. Štrukturálne reformy sú potrebné vo všetkých krajinách eurozóny, hoci špecifické reformné ciele sa v jednotlivých ekonomikách líšia. Prioritou by mali byť opatrenia na zvýšenie produktivity a zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane zabezpečenia adekvátnej verejnej infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zvýšenia investičnej aktivity a tvorby pracovných miest. K splneniu tohto cieľa prispeje aj rozšírenie súčasných investičných iniciatív vrátane predĺženia Junckerovho plánu a pokrok v oblasti únie kapitálových trhov a realizácie reforiem. Rýchla a účinná realizácia štrukturálnych reforiem v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny na rok 2016, ktoré nedávno schválila Európska rada, povedie v prostredí akomodačnej menovej politiky nielen k vyššiemu udržateľnému hospodárskemu rastu v eurozóne, ale zároveň zvýši aj jej odolnosť voči globálnym šokom. K hospodárskemu oživeniu by mala prispievať aj rozpočtová politika, ktorá však zároveň musí i naďalej dodržiavať fiškálne pravidlá Európskej únie. Dôsledné uplatňovanie Paktu stability a rastu, ktoré je konzistentné z hľadiska času i jednotlivých krajín, má pre udržanie dôvery v rozpočtový rámec rozhodujúci význam. Všetky krajiny by sa zároveň mali snažiť o viac prorastový charakter rozpočtovej politiky.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá