European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 21 ta’ Lulju 2016

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Issa se nagħtukom rapport dwar il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, li għaliha attenda wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Qegħdin inkomplu nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali jew inqas għal perjodu estiż ta’ żmien, u sew wara li jintemm il-perjodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna. Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li x-xiri ta’ b’kemm jiswew €80 biljun f’assi kull xahar huwa maħsub li jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Marzu 2017 jew wara, jekk ikun meħtieġ, u f’kull każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu fir-rigward tal-inflazzjoni.

Illum iddiskutejna l-iżviluppi li kien hemm mill-aħħar laqgħa tal-politika monetarja fil-bidu ta’ Ġunju. Wara r-referendum tar-Renju Unit fuq is-sħubija fl-UE, il-valutazzjoni tagħna hija li s-swieq finanzjarji taż-żona tal-euro rnexxielhom jegħlbu ż-żieda qawwija fl-inċertezza u l-volatilità b’mod inkoraġġanti. Il-prontezza li biha l-banek ċentrali ħabbru li kienu lesti jipprovdu likwidità, jekk meħtieġa, u l-miżuri rikonċiljatorji li ħadna fil-politika monetarja, flimkien ma’ qafas regolatorju u superviżorju robust, ilkoll għenu biex jillimitaw it-tensjoni fis-swieq. Il-kundizzjonijiet tal-finanzjament għadhom favorevoli u qegħdin jagħtu sehemhom biex isaħħu l-ħolqien tal-kreditu. Qegħdin ikomplu jgħinu s-sitwazzjoni bażika ta’ rkupru ekonomiku kontinwu u ta’ żieda fir-rati tal-inflazzjoni.

Fl-istess ħin, minħabba l-inċertezzi eżistenti, il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji fis-swieq u jissalvagwarda t-trażmissjoni tal-politika monetarja rikonċiljatorja tiegħu lill-ekonomija reali. Fix-xhur li ġejjin, meta jkollna iżjed tagħrif inkluż it-tbassir ġdid tal-esperti tagħna, inkunu f’pożizzjoni aħjar biex nerġgħu nivvalutaw il-kundizzjonijiet makroekonomiċi ta’ bażi, ix-xejriet l-iżjed probabbli fl-inflazzjoni u t-tkabbir, u t-tqassim tar-riskji fost dawn ix-xejriet. Jekk ikun ġustifikat biex jilħaq l-għanijiet tiegħu, il-Kunsill Governattiv se jaġixxi billi juża l-istrumenti kollha disponibbli fi ħdan il-mandat tiegħu.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PDG reali fiż-żona tal-euro żdied b’0.6% fuq bażi trimestrali fl-ewwel trimestru tal-2016, wara li kien żdied b’0.4% fl-aħħar trimestru tal-2015. It-tkabbir qiegħed ikompli jiġi sostnut mid-domanda domestika filwaqt li l-esportazzjoni kibret ftit li xejn. Id-dejta li dieħla turi li t-tkabbir kompla jiżdied fit-tieni trimestru tal-2016, għalkemm b’rata iżjed baxxa minn dik tal-ewwel trimestru. Għall-ġejjieni, qegħdin inkomplu nistennew li l-irkupru ekonomiku jibqa’ għaddej b’ritmu moderat. Id-domanda domestika għadha sostnuta mit-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna lill-ekonomija reali. Il-kundizzjonijiet favorevoli tal-finanzjament u t-titjib fil-profitabbiltà korporattiva qegħdin ikomplu jħeġġu rkupru fl-investiment. Iż-żidiet sostnuti fl-impjiegi, li wkoll qegħdin igawdu mir-riformi strutturali tal-imgħoddi, u l-prezzijiet taż-żejt li għadhom relattivament baxxi jipprovdu iżjed sostenn għad-dħul disponibbli reali tal-individwi u għalhekk għall-konsum privat. Barra dan, ix-xejra fiskali fiż-żona tal-euro hija mistennija tkun xi ftit espansjonarja fl-2016 u ssir ġeneralment newtrali fl-2017 u l-2018.

Fl-istess ħin, fost id-diffikultajiet għall-irkupru ekonomiku fiż-żona tal-euro nsibu r-riżultat tar-referendum fir-Renju Unit u inċertezzi ġeopolitiċi oħra, prospetti mrażżna ta’ tkabbir fis-swieq emerġenti, l-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi u r-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali. F’dan l-isfond, ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir fiż-żona tal-euro għadhom ixaqilbu lejn tnaqqis.

Skont l-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro f’Ġunju 2016 kienet 0.1%, żieda minn -0.1% f’Mejju, u dan jirrifletti l-iktar iż-żieda inflazzjonarja fil-prezzijiet tal-enerġija u s-servizzi. Għall-ġejjieni, skont il-prezzijiet attwali tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt fil-ġejjieni, ir-rati tal-inflazzjoni x’aktarx jibqgħu baxxi ħafna fix-xhur li ġejjin qabel ma jerġgħu jibdew jogħlew iżjed ’il quddiem fl-2016, l-iżjed minħabba l-effetti ta’ bażi fir-rata annwali ta’ bidla tal-prezzijiet tal-enerġija. Bl-għajnuna tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna u l-irkupru ekonomiku mistenni, ir-rati tal-inflazzjoni għandhom ikomplu jiżdiedu fl-2017 u l-2018.

Għal dik li hija l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqa’ jiżdied b’ritmu qawwi f’Mejju 2016 u r-rata tat-tkabbir annwali tiegħu kienet ta’ 4.9%, wara li kienet 4.6% f’April. Bħal fix-xhur ta’ qabel, it-tkabbir annwali fl-M3 kien sostnut fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jespandi b’rata annwali ta’ 9.1% f’Mejju, wara 9.7% f’April.

L-iżviluppi fis-self imxew max-xejra tal-irkupru gradwali osservata sa mill-bidu tal-2014. Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) żdiedet għal 1.4% f’Mejju 2016, imqabbla ma’ 1.2% f’April. L-iżviluppi fis-self lill-impriżi jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil individwi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) baqgħet ġeneralment stabbli, 1.6% f’Mejju, wara li kienet 1.5% f’April.

L-istħarriġ tas-self bankarju fiż-żona tal-euro għat-tieni trimestru tal-2016 jindika li se jkomplu jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-provvista tas-self għas-self lill-impriżi u l-individwi, filwaqt li d-domanda għas-self fil-kategoriji kollha tas-self se tkompli tiżdied. Barra minn hekk, il-banek komplew jirrappurtaw li l-operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament għal żmien itwal għenu biex tjiebu t-termini u l-kundizzjonijiet tas-self.

Il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn tejbu b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi, kif ukoll il-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha. Il-pakkett sħiħ tal-miżuri ġodda tal-politika monetarja adottat f’Marzu ta’ din is-sena jsaħħaħ iż-żieda kontinwa fit-tkabbir tas-self u b’hekk qiegħed isostni l-irkupru tal-ekonomija reali. Fid-dawl tal-inċertezzi eżistenti, huwa essenzjali li s-self permezz tal-banek ikompli jiffunzjona tajjeb.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell xieraq ta’ rikonċiljazzjoni monetarja biex jiġi assigurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2% bla dewmien żejjed.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra rikonċiljatorja tagħha ssostni l-attività ekonomika. Kif ilu jisħaq il-Kunsill Governattiv, u kif ilu jidwi bil-qawwa wkoll fid-diskussjonijiet Ewropej u internazzjonali, oqsma oħra tal-politika jridu jagħtu sehemhom b’mod iżjed deċiżiv, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew, biex jinħasdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna. Ir-ritmu tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali jeħtieġ jitħaffef b’mod sostanzjali biex jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lit-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni fiż-żona tal-euro. Ir-riformi strutturali huma meħtieġa fil-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro, għalkemm il-ħtiġijiet speċifiċi għal riformi jvarjaw fost l-ekonomiji individwali. L-attenzjoni għandha tintefa’ fuq azzjonijiet li jkabbru l-produttività u jtejbu l-klima tan-negozju, inkluż il-provediment ta’ infrastruttura pubblika adegwata, għax dawn huma essenzjali biex jiżdied l-investiment u jitkattar il-ħolqien tal-impjiegi. It-titjib fl-inizjattivi attwali tal-investiment, fosthom l-estensjoni tal-pjan Juncker, il-progress lejn l-unjoni tas-swieq tal-kapital u r-riformi li għandhom itejbu r-riżoluzzjoni tas-self improduttiv ukoll se jagħtu sehem pożittiv għal dan il-għan. F’ambjent ta’ politika monetarja rikonċiljatorja, l-implimentazzjoni mgħaġġla u effikaċi tar-riformi strutturali, skont ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li ġew approvati dan l-aħħar mill-Kunsill Ewropew, mhijiex se twassal biss biex jiżdied it-tkabbir ekonomiku sostenibbli fiż-żona tal-euro iżda wkoll biex iż-żona tal-euro tkun tiflaħ iżjed għall-iskossi globali. Il-politika fiskali għandha ssostni wkoll l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir matul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha hija kruċjali biex tinżamm il-fiduċja fil-qafas fiskali. Fl-istess waqt, il-pajjiżi kollha għandhom iħabirku biex ikollhom politika fiskali li tgħin it-tkabbir.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja