European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Inleidende Verklaring

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 16 juli 2015

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses en in overeenstemming met onze indicaties omtrent het rentebeleid, hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten.

Wat betreft de niet-standaard monetairbeleidsmaatregelen: de programma's voor de aankoop van activa blijven voorspoedig verlopen. Zoals wij bij eerdere gelegenheden reeds hebben toegelicht, is het de bedoeling dat onze maandelijkse activa-aankopen ten bedrage van €60 miljard zullen blijven plaatsvinden tot eind september 2016, en in ieder geval totdat wij bewijs zien van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met onze doelstelling op de middellange termijn een inflatiecijfer onder maar dicht bij 2% te verwezenlijken. Bij het maken van zijn beoordeling zal de Raad van Bestuur zich laten leiden door zijn monetairbeleidsstrategie en vooral letten op tendensen in de inflatie en op de middellangetermijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit.

Al met al is de informatie die sinds de vergadering van de Raad van Bestuur begin juni beschikbaar is gekomen, globaal genomen in overeenstemming met onze verwachtingen. De recente ontwikkelingen in de financiële markten, die deels grotere onzekerheid weerspiegelen, hebben niet geleid tot een verandering van de beoordeling van de Raad van Bestuur dat het economisch herstel in het eurogebied breder is geworden en dat de inflatie de komende jaren geleidelijk zal stijgen. De monetairbeleidskoers van de ECB blijft accommoderend en de in de markt heersende inflatieverwachtingen hebben zich, over het geheel genomen, gestabiliseerd of zijn verder hersteld sinds onze vergadering begin juni. De meest recente gegevens blijven eveneens consistent met een verdergaande doorwerking van onze monetairbeleidsmaatregelen op de kosten en beschikbaarheid van krediet voor bedrijven en huishoudens. Onze maatregelen blijven aldus bijdragen aan economische groei, een vermindering van de economische onderbenutting, en aan monetaire en kredietexpansie. De volledige tenuitvoerlegging van al onze monetairbeleidsmaatregelen zal leiden tot een duurzame terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn, en zal de stevige verankering van de inflatieverwachtingen op de middellange tot lange termijn versterken.

Wat de nabije toekomst betreft, zullen wij de situatie op de financiële markten nauwlettend blijven volgen, alsook de mogelijke implicaties voor de monetairbeleidskoers en de vooruitzichten voor de prijsstabiliteit. In het geval enige factoren zouden leiden tot een ongerechtvaardigde verkrapping van het monetair beleid, of indien de vooruitzichten voor de prijsstabiliteit aanzienlijk zouden veranderen, dan zou de Raad van Bestuur op een dergelijke situatie reageren door gebruik te maken van al zijn binnen zijn mandaat beschikbare instrumenten.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling van de beschikbare informatie, te beginnen met de economische analyse. Bevestigd werd dat de reële bbp-groei in het eurogebied op kwartaalbasis in het eerste kwartaal van 2015 0,4% was, ondersteund door bijdragen van de particuliere consumptie en de investeringen. De laatste gegevens uit enquêtes, tot juni, blijven consistent met een voortzetting van de bescheiden groeitendens in het tweede kwartaal. Vooruitblikkend, verwachten wij dat het economisch herstel zich verder zal verbreden. De binnenlandse vraag zou verder moeten worden ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen en hun gunstige invloed op de financiële voorwaarden, en door de vooruitgang die is geboekt met begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen. Daarnaast zou de recente daling van de olieprijs aanvullende steun moeten geven aan het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens en de winstgevendheid van bedrijven en aldus aan de particuliere consumptie en de investeringen. Bovendien zou de vraag naar uitvoerproducten uit het eurogebied moeten profiteren van verbeteringen in het prijsconcurrentievermogen. De verdergaande vertraging van de opkomende markteconomieën blijft echter druk uitoefenen op de mondiale vooruitzichten, en de economische groei in het eurogebied zal waarschijnlijk blijven worden gedempt door de noodzakelijke balansaanpassingen in een aantal sectoren en het nogal trage tempo van de tenuitvoerlegging van structurele hervormingen.

De neerwaartse risico's voor de economische vooruitzichten voor het eurogebied zijn over het algemeen beperkt dankzij onze monetairbeleidsbeslissingen en de ontwikkelingen in de olieprijs en de wisselkoers.

De inflatie is aan het begin van het jaar afgevlakt en is de afgelopen maanden teruggekeerd naar een positief niveau. Volgens Eurostat bedroeg de HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis in juni 2015 0,2%, iets gedaald ten opzichte van 0,3% in mei. Op basis van de beschikbare informatie en de huidige futuresprijzen voor olie, zal de HICP-inflatie op jaarbasis de komende maanden naar verwachting laag blijven en tegen het einde van het jaar stijgen, mede dankzij basiseffecten in verband met de daling van de olieprijs eind 2014. Ondersteund door het verwachte economisch herstel, door de invloed van de lagere wisselkoers van de euro en de in de markten voor oliefutures bestaande aanname van een enigszins hogere olieprijs in de komende jaren, zal de inflatie naar verwachting gedurende 2016 en 2017 verder aantrekken.

De Raad van Bestuur zal de risico's ten aanzien van de vooruitzichten voor de prijsontwikkeling op middellange termijn nauwlettend blijven volgen. In dit kader zullen wij met name letten op de doorwerking van onze monetairbeleidsmaatregelen en op geopolitieke, wisselkoers- en energieprijzenontwikkelingen.

Wat de monetaire analyse betreft: recente gegevens bevestigen de robuuste groei van het ruime monetaire aggregaat (M3). De twaalfmaands groei van M3 was in mei 2015 5,0%, tegenover 5,3% in april. De groei van M3 op jaarbasis wordt nog steeds sterk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in mei uitkwam op 11,2%.

De dynamiek van de kredietverstrekking blijft zich verbeteren. Het groeitempo op jaarbasis van leningen aan niet-financiële vennootschappen (gecorrigeerd voor de verkoop en securitisatie van leningen) steeg in mei naar 0,1%, een toename ten opzichte van -0,1% in april, waarmee het geleidelijke herstel zich ten opzichte van een dieptepunt van -3,2% in februari 2014 voortzet. Dit is in overeenstemming met de positieve gegevens uit de enquête naar de bancaire kredietverlening over het tweede kwartaal van 2015. De banken rapporteerden een verdergaande netto verruiming van de kredietnormen voor leningen aan ondernemingen die sterker was dan werd verwacht in de voorafgaande enquêteronde. De netto vraag naar leningen voor ondernemingen steeg verder, ondersteund door de vraag naar krediet in verband met investeringen in vaste activa. De fragmentatie, wat betreft de kredietvraag in individuele landen, nam af en de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben de voorwaarden voor de kredietverstrekking helpen verbeteren. Ondanks deze verbeteringen blijft de dynamiek van leningen aan niet-financiële vennootschappen zwak. Deze dynamiek blijft een gevolg van het achterblijven van deze vennootschappen bij de huidige conjunctuurfase, van kredietrisico’s, van kredietverstrekkingsfactoren en van de voortgaande balansaanpassingen in de financiële en niet-financiële sector. De groei op jaarbasis van leningen aan huishoudens (gecorrigeerd voor de verkoop en securitisatie van leningen) steeg in mei 2015 naar 1,4%, tegen 1,3% in april. Over het geheel genomen geven de door ons genomen monetairbeleidsmaatregelen duidelijk steun aan verbeteringen in zowel de kredietnemingskosten voor bedrijven en huishoudens als in de kredietstromen in het eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse bevestigt dat een vaste monetairbeleidskoers dient te worden aangehouden, waarbij de monetairbeleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur vastberaden ten uitvoer worden gelegd. De volledige tenuitvoerlegging van al onze monetairbeleidsbeslissingen zal de noodzakelijke steun geven aan het economisch herstel in het eurogebied en leiden tot een duurzame terugkeer van de inflatie naar niveaus onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Het monetair beleid is gericht op het handhaven van de prijsstabiliteit op de middellange termijn, en de accommoderende koers draagt bij aan ondersteuning van de economische bedrijvigheid. Om echter van onze monetairbeleidsmaatregelen de volle voordelen te verwezenlijken, moeten ook andere beleidsterreinen een doorslaggevende bijdrage leveren. Gezien de aanhoudende hoge structurele werkloosheid en de lage potentiële productiegroei in het eurogebied, dient het zich voortzettende conjuncturele herstel te worden ondersteund door effectief structureel beleid. Met name dienen, om de investeringen aan te zwengelen en de banengroei en de productiviteit te verhogen, zowel de tenuitvoerlegging van product- en arbeidsmarkthervormingen als acties om het ondernemingsklimaat voor bedrijven te verbeteren, in diverse landen aan kracht te winnen. Snelle en effectieve tenuitvoerlegging van deze hervormingen, tegen de achtergrond van een accommoderend monetair beleid, zal niet alleen leiden tot hogere duurzame economische groei in het eurogebied maar zal tevens de verwachtingen ten aanzien van permanent hogere inkomens versterken. Het begrotingsbeleid dient het economische herstel te ondersteunen en zich tegelijkertijd te houden aan het Stabiliteits- en Groeipact. De volledige en consistente tenuitvoerlegging van het Pact is van essentieel belang voor het vertrouwen in ons begrotingskader.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media