Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Inledningsanförande till presskonferensen

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande,
15 april 2015

Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser och i linje med våra framtidsindikationer beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade.

Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder började vi den 9 mars köpa offentliga värdepapper denominerade i euro som en del av vårt utökade program för köp av tillgångar, vilket även omfattar köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer. Dessa förvärv är planerade att pågå åtminstone fram till slutet av september 2016 och i varje fall tills vi ser en varaktig justering av inflationstakten som överensstämmer med vårt mål att inflationen ska ligga under, men nära, 2 procent på medellång sikt. ECB-rådet kommer i sin bedömning att följa sin penningpolitiska strategi och lägga vikten på inflationstrender och därvid se bortom oväntade utfall i uppmätt inflation åt båda hållen, om sådana utfall bedöms vara övergående och inte påverka prisstabilitetsutsikterna på medellång sikt.

Genomförandet av vårt program för köp av tillgångar fortlöper smidigt och volymerna ligger i linje med den aviserade siffran på 60 miljarder EUR i värdepapper per månad. Dessutom finns det klara bevis på att de penningpolitiska åtgärder som vi tillgripit är effektiva. Finansmarknadsvillkoren och kostnaderna för extern finansiering för den privata sektorn har lättat betydligt under de senaste månaderna och lånevillkoren för företag och hushåll har förbättrats avsevärt, med följd att efterfrågan på krediter ökat.

Framöver kommer vårt fokus att ligga på att fullt ut genomföra våra penningpolitiska åtgärder. Med hjälp av dessa kommer vi att bidra till en ytterligare förbättring av de ekonomiska utsikterna, en minskning av outnyttjade resurser i ekonomin och en återhämtning i penningmängds- och kredittillväxten. Sammantaget kommer dessa utvecklingar att leda till en varaktig återgång till en inflationsnivå som ligger under, men nära, 2 procent på medellång sikt och de kommer att underbygga den fasta förankringen av inflationsförväntningarna på medellång och lång sikt.

Jag ska nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och inleder med den ekonomiska analysen. Real BNP-tillväxt i euroområdet ökade med 0,3 procent på kvartalsbasis under det sista kvartalet 2014. Inhemsk efterfrågan, särskilt privat konsumtion, fortsatte att vara den drivande kraften bakom den pågående återhämtningen. De senaste ekonomiska indikatorerna, inklusive enkätuppgifter t.o.m. mars, tyder på att ekonomin i euroområdet stärkts ytterligare sedan slutet av 2014. Vi räknar med att den ekonomiska återhämtningen gradvis kommer att breddas och förstärkas framöver. Inhemsk efterfrågan väntas också få ytterligare stöd genom fortsatta förbättringar av finansieringsvillkoren och genom de framsteg som gjorts avseende budgetkonsolidering och strukturreformer. Vidare torde det låga priset på olja fortsätta att stödja hushållens reala disponibla inkomster och företagens lönsamhet och därför även privat konsumtion och investeringar. Dessutom borde efterfrågan på exportprodukter från euroområdet gynnas av förbättrad priskonkurrenskraft. Återhämtningen i euroområdet kommer dock troligen ännu ett tag att vara dämpad på grund av de anpassningar av balansräkningar som krävs i ett antal sektorer och eftersom strukturreformer genomförs alltför långsamt.

Även om de risker som omger de ekonomiska utsikterna för euroområdet fortfarande är på nedåtsidan har de blivit mer balanserade beroende på de senaste penningpolitiska besluten, oljeprisfallet och eurons lägre växelkurs.

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet -0,1 procent i mars 2015, upp från -0,3 procent i februari och -0,6 procent i januari. Detta mönster återspeglar till stor del oljeprisökningen i euro sedan mitten av januari. Baserat på tillgänglig information och rådande terminspriser på olja väntas HIKP-inflationen på årsbasis fortsätta att vara mycket låg eller negativ under de kommande månaderna. Med stöd av de positiva effekter våra senaste penningpolitiska åtgärder har haft på aggregerad efterfrågan, effekterna av eurons lägre växelkurs och antagandet om baseffekter och något högre oljepriser under de kommande åren väntas inflationstakten öka senare under 2015 och stiga ytterligare under 2016 och 2017.

ECB-rådet fortsätter att noggrant följa hoten mot prisutvecklingen på medellång sikt. I detta läge kommer vi särskilt att fokusera på genomslaget av våra penningpolitiska åtgärder, den geopolitiska utvecklingen samt valutakurs- och energiprisutvecklingen.

Enligt den monetära analysen tyder de senaste uppgifterna på en gradvis underliggande ökning av det breda penningmängdsmåttet (M3). Den årliga M3-tillväxten ökade till 4,0 procent i februari 2015 från 3,7 procent i januari. Den årliga ökningen i M3 fortsätter att drivas av de mest likvida komponenterna och det snäva penningmängdsmåttet M1 visade en årlig tillväxttakt på 9,1 procent i februari.

Låneutvecklingen förbättrades också gradvis. Den årliga förändringstakten i utlåningen till icke-finansiella företag (justerad för försäljning av lån och värdepapperisering) var −0,4 procent i februari, jämfört med −0,9 procent i januari, och uppvisade en fortsatt gradvis återhämtning från bottennoteringen på −3,2 procent i februari 2014. I det avseendet bekräftade enkätundersökningen om bankernas utlåning i april 2015 att de förbättrade lånevillkoren gett stöd för en ytterligare återhämtning i lånetillväxt, främst till företag. Trots dessa förbättringar är utlåningen till icke-finansiella företag fortsatt svag och speglar ännu det fördröjda sambandet mellan den och det rådande konjunkturläget, kreditrisker, kreditutbudsfaktorer och de pågående justeringarna av balansräkningar i den finansiella och icke-finansiella sektorn. Den årliga ökningstakten i utlåningen till hushåll (justerad för försäljning av lån och värdepapperisering) ökade ytterligare till 1,0 procent i februari 2015 från 0,9 procent i januari. De penningpolitiska åtgärder vi tillgripit bör leda till ytterligare förbättringar i lånekostnader för företag och hushåll och i kreditflödet över hela euroområdet.

Sammanfattningsvis bekräftar en avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen att ECB-rådets senaste beslut erfordrar ett kraftfullt genomförande. Ett fullständigt genomförande av alla våra penningpolitiska åtgärder kommer att ge det stöd som erfordras för återhämtningen i euroområdet och för att föra inflationen närmare nivåer som ligger under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

Penningpolitiken fokuserar på att upprätthålla prisstabilitet på medellång sikt och den ackommoderande penningpolitiska inriktningen bidrar till att stödja den ekonomiska aktiviteten. För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder måste dock andra politikområden agera beslutsamt. Med tanke på att det råder hög strukturell arbetslöshet och låg potentiell produktionstillväxt i euroområdet bör den pågående konjunkturuppgången stödjas med effektiva åtgärder inriktade på utbudssidan. För att öka investeringarna, ge fler arbetstillfällen och höja produktiviteten krävs ett snabbare genomförande av såväl produkt- och arbetsmarknadsreformer som åtgärder för att förbättra affärsklimatet för företag i ett flertal länder. Ett snabbt och effektivt genomförande av dessa reformer skulle inte bara leda till ökad hållbar tillväxt i euroområdet; de skulle även stärka förväntningarna om varaktigt högre inkomster och uppmuntra både hushåll och företag att öka sin konsumtion och företag till att redan nu öka sina investeringar och på så vis förstärka den aktuella ekonomiska återhämtningen. Finanspolitiken bör ge stöd åt den ekonomiska återhämtningen och samtidigt vara i linje med stabilitets- och tillväxtpakten. En förutsättning för förtroendet för vårt finanspolitiska system är att stabilitets- och tillväxtpakten tillämpas fullständigt och enhetligt. Det finns ett behov av att påskynda strukturreformsinsatserna i ett antal länder. Följaktligen är det även viktigt att förfarandet vid makroekonomiska obalanser genomförs effektivt för att bemöta de alltför stora obalanser som identifierats i enskilda medlemsstater.

Vi är nu beredda att svara på era frågor

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media