Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Oświadczenie wstępne na konferencji prasowej

Mario Draghi, prezes EBC,
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC,
15 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo, wspólnie z wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej oraz zgodnie z zapowiedzią przyszłego nastawienia polityki pieniężnej postanowiliśmy pozostawić podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, w dniu 9 marca rozpoczęliśmy skup denominowanych w euro papierów wartościowych sektora publicznego. Prowadzimy go w ramach rozszerzonego programu skupu aktywów, obejmującego także papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i zabezpieczone obligacje. Skup ma być prowadzony do końca września 2016 r., a w każdym razie tak długo, jak długo nie stwierdzimy trwałego dostosowania ścieżki inflacji, odpowiadającego naszemu celowi inflacyjnemu: poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Przy ocenie, czy już nastąpiło takie dostosowanie, Rada Prezesów będzie kierować się przyjętą strategią polityki pieniężnej i skupiać na trendach inflacyjnych, a pomijać nieoczekiwane wyniki pomiarów inflacji (zarówno wzrosty, jak i spadki), jeśli uzna, że są one przejściowe i nie wpływają na średniookresowe perspektywy stabilności cen.

Skup aktywów przebiega sprawnie. Wartość zakupionych papierów jest zgodna z zapowiedzianą kwotą 60 mld euro miesięcznie. Ponadto są wyraźne oznaki, że wprowadzone przez nas środki polityki pieniężnej są skuteczne. Warunki na rynkach finansowych i koszt finansowania zewnętrznego dla sektora prywatnego w ostatnich miesiącach stały się wyraźnie lepsze, a warunki kredytowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych znacznie się poprawiły; wzrósł też popyt na kredyty.

W nadchodzącym okresie będziemy się koncentrować na pełnym wdrożeniu środków polityki pieniężnej. Dzięki nim przyczynimy się do dalszej poprawy perspektyw gospodarczych, zmniejszenia niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz ożywienia podaży pieniądza i akcji kredytowej. Wszystkie te zmiany łącznie mają doprowadzić do trwałego powrotu inflacji do poziomu poniżej, lecz blisko 2% w średnim okresie oraz mocnego zakotwiczenia średnio- i długoterminowych oczekiwań inflacyjnych.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w IV kw. 2014 r. wzrósł w ujęciu kwartalnym o 0,3%. Głównym czynnikiem obecnego ożywienia nadal jest popyt wewnętrzny, a zwłaszcza spożycie prywatne. Najnowsze dane gospodarcze, w tym wyniki badań ankietowych za okres do marca, wskazują na dalsze wzmocnienie się aktywności w strefie euro od końca 2014 r. Na nadchodzący okres przewidujemy, że ożywienie gospodarcze będzie się stopniowo rozszerzać i umacniać. Popytowi wewnętrznemu nadal będzie sprzyjać ciągła poprawa warunków finansowych, a także postępy konsolidacji fiskalnej i reform strukturalnych. Ponadto niski poziom cen ropy naftowej powinien w dalszym ciągu korzystnie wpływać na realne dochody do dyspozycji w gospodarstwach domowych i zyski przedsiębiorstw – a zatem na spożycie prywatne i inwestycje. Popytowi eksportowemu z kolei powinna służyć poprawa konkurencyjności cenowej strefy euro. Z drugiej strony ożywienie w strefie euro będzie prawdopodobnie nadal osłabiane przez konieczne dostosowania bilansowe w różnych sektorach i wolne tempo reform strukturalnych.

Dzięki ostatnim decyzjom w zakresie polityki pieniężnej, spadkowi cen ropy i niższemu kursowi euro bilans czynników ryzyka związanych z perspektywami gospodarczymi strefy euro – choć w dalszym ciągu przeważają w nim czynniki spadkowe – stał się bardziej zrównoważony.

Według szybkich szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w marcu 2015 r. wyniosła ‑0,1%, wobec ‑0,3% w lutym i ‑0,6% w styczniu. Taki przebieg inflacji wynika głównie z trwającego od połowy stycznia wzrostu cen ropy wyrażonych w euro. Na podstawie dostępnych informacji i bieżących cen terminowych tego surowca oczekuje się, że w najbliższych miesiącach roczna inflacja HICP pozostanie bardzo niska lub wręcz nadal ujemna. Później w 2015 r. ma zacząć rosnąć, a w 2016 i 2017 r. jeszcze przyspieszyć, do czego będą się przyczyniać: pozytywny wpływ zastosowanych przez nas środków na zagregowany popyt, oddziaływanie słabszego kursu euro oraz zakładany efekt bazy i nieco wyższe spodziewane ceny ropy w nadchodzących latach.

Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu uważnie obserwować czynniki ryzyka wpływające na perspektywy sytuacji cenowej w średnim okresie. Będziemy koncentrować się przy tym na transmisji zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, a także na rozwoju sytuacji geopolitycznej oraz zmianach kursów walutowych i cen energii.

W dziedzinie analizy monetarnej najnowsze dane potwierdzają stopniowy wzrost dynamiki szerokiego pieniądza (agregatu M3). Roczna dynamika tego agregatu wzrosła w lutym 2015 r. do 4,0%, z 3,7% w styczniu. Nadal podtrzymują ją najbardziej płynne instrumenty z tej kategorii: w lutym roczna stopa wzrostu wąskiego agregatu M1 wyniosła 9,1%.

Dynamika akcji kredytowej znów nieco się poprawiła. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw (skorygowana o sprzedaż i sekurytyzację) wyniosła w lutym 2015 r. ‑0,4%, po ‑0,9% w styczniu, co oznacza dalszą stopniową poprawę w stosunku do najniższego poziomu ‑3,2% odnotowanego w lutym 2014 r. Badanie akcji kredytowej banków z kwietnia br. potwierdza, że poprawa warunków kredytowania korzystnie wpływa na dalsze ożywienie akcji kredytowej, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw. Mimo tej poprawy dynamika kredytów dla przedsiębiorstw pozostaje słaba i nadal odzwierciedla opóźnioną reakcję na zmiany cyklu koniunkturalnego, a także ryzyko kredytowe, czynniki związane z podażą kredytów oraz trwające dostosowania bilansowe w sektorach finansowym i niefinansowym. Roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych (skorygowana o sprzedaż i sekurytyzację) w lutym 2015 r. wyniosła 1,0%, po 0,9% w styczniu. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej powinny przyczynić się do dalszej poprawy kosztów kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz akcji kredytowej w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdza potrzebę zdecydowanego wdrożenia ostatnich decyzji Rady Prezesów. Pełna realizacja wszystkich przyjętych przez nas środków polityki pieniężnej zapewni niezbędne wsparcie dla ożywienia gospodarczego w strefie euro i podbije inflację w średnim okresie do poziomu poniżej, ale blisko 2%.

Polityka pieniężna skupia się na utrzymaniu stabilności cen w średnim okresie, a jej akomodacyjne nastawienie przyczynia się do wzmocnienia aktywności gospodarczej. Jednak aby wprowadzone przez nas środki przyniosły maksymalne korzyści, konieczny jest zdecydowany wkład również ze strony innych obszarów polityki. Jako że bezrobocie strukturalne w strefie euro jest nadal wysokie, a wzrost produktu potencjalnego – niski, obecne cykliczne ożywienie powinno być podtrzymywane przez skuteczne rozwiązania podażowe. Zwiększenie inwestycji, zatrudnienia i wydajności wymaga w wielu krajach przyspieszenia zarówno realizacji reform rynku produktów i rynku pracy, jak i działań na rzecz poprawy otoczenia biznesowego. Szybkie i skuteczne wdrożenie reform pozwoli nie tylko osiągnąć szybszy i trwały wzrost w strefie euro, lecz także oczekiwać trwale wyższych dochodów, i w ten sposób zachęci gospodarstwa domowe, by już dziś zwiększały spożycie, a przedsiębiorstwa – by rozwijały inwestycje, co przyczyni się do umocnienia obecnego ożywienia gospodarczego. Polityka fiskalna powinna wspierać ożywienie, a jednocześnie pozostawać zgodna z paktem stabilności i wzrostu. Pełna i konsekwentna realizacja tego paktu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania do naszych ram fiskalnych. W związku z koniecznością intensyfikacji reform strukturalnych w wielu krajach ważne jest także skuteczne stosowanie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, aby korygować przypadki nadmiernej nierównowagi stwierdzone w poszczególnych państwach członkowskich.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami