European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 februari 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 649.115 4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 499.505 424
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.958 357
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 269.547 67
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.668 −220
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.016 229
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.016 229
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 403.291 1.446
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.377 728
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 396.914 718
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.411 6.414
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.866.748 −14.147
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.661.851 −11.549
  7.2 Overige effecten 204.896 −2.599
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.853 −64
9 Overige activa 364.796 −16.272
Totaal activa 6.865.402 −22.186
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.545.213 −301
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.676.912 −1.653
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 167.824 −6.397
  2.2 Depositofaciliteit 3.509.062 4.744
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 26 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.782 −2.531
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 239.210 −17.775
  5.1 Overheid 162.282 −16.657
  5.2 Overige verplichtingen 76.928 −1.118
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 192.525 6.610
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.314 296
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.690 −105
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 1.690 −105
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 177.116 0
10 Overige passiva 226.655 −6.640
11 Herwaarderingsrekeningen 634.895 77
12 Kapitaal en reserves 120.090 −163
Totaal passiva 6.865.402 −22.186
Annexes
6 February 2024