European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 март 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 991 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 506 640 −984
  2.1 Вземания от МВФ 230 502 1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 276 138 −985
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 438 371
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 546 397
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 546 397
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 221 786 26
  5.1 Основни операции по рефинансиране 851 30
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 220 935 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 25 768 −3 764
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 115 267 −721
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 936 352 −1 291
  7.2 Други ценни книжа 178 915 570
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 539 0
9 Други активи 317 394 3 247
Общо активи 7 829 368 −1 428
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 351 −629
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 336 529 26 030
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 176 922 6 199
  2.2 Депозитно улеснение 4 158 318 19 837
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 289 −7
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 29 713 −7 360
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 444 760 −11 037
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 354 766 −6 801
  5.2 Други задължения 89 994 −4 236
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 275 217 −5 479
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 324 5
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 260 −323
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 260 −323
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 281 967 −2 635
11 Сметки за преоценка 589 140 0
12 Капитал и резерви 120 746 0
Общо пасиви 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023