Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 november 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 517.894 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 490.678 23
  2.1 Vorderingen op het IMF 214.917 23
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 275.761 0
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.141 596
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.401 −310
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.401 −310
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.208.778 −56
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 157 −15
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.208.621 −38
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −3
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.407 −4.532
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.838.595 20.208
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.662.532 22.168
  7.2 Overige effecten 176.063 −1.960
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.153 0
9 Overige activa 314.945 −1.248
Totaal activa 8.456.991 14.681
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.518.282 1.969
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.539.643 −17.381
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.766.047 −21.051
  2.2 Depositofaciliteit 771.470 3.676
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.126 −6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.313 −2.600
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 831.115 21.612
  5.1 Overheid 707.784 21.231
  5.2 Overige verplichtingen 123.331 381
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 399.512 13.664
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.717 763
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.801 −8
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.801 −8
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 176.130 0
10 Overige passiva 320.187 −3.338
11 Herwaarderingsrekeningen 505.979 0
12 Kapitaal en reserves 109.312 0
Totaal passiva 8.456.991 14.681
Annexes
30 November 2021