Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

19. novembra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 517 894 40
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 490 655 73
  2.1 Pohľadávky voči MMF 214 894 −8
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 275 761 81
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 544 −1 221
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 711 −284
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 711 −284
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 208 834 −79
  5.1 Hlavné refinančné operácie 172 −82
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 208 659 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 3
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 940 2 832
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 818 387 29 422
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 640 364 29 245
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 023 177
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 153 0
9 Ostatné aktíva 316 193 −2 865
Aktíva spolu 8 442 311 27 918
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 516 313 856
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 557 024 −78 978
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 787 098 −115 425
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 767 795 36 437
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 132 10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 913 −957
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 809 503 97 670
  5.1 Verejná správa 686 554 90 424
  5.2 Ostatné záväzky 122 950 7 247
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 385 848 8 189
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 954 −531
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 809 −544
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 809 −544
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 176 130 0
10 Ostatné záväzky 323 525 2 213
11 Účty precenenia 505 979 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 312 0
Pasíva spolu 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021