Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

8. októbra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 517 801 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 488 041 318
  2.1 Pohľadávky voči MMF 213 618 219
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 424 99
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 863 −13
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 660 −77
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 660 −77
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 208 876 30
  5.1 Hlavné refinančné operácie 232 85
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 208 644 −55
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 790 −3 284
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 689 747 23 291
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 507 603 23 411
  7.2 Ostatné cenné papiere 182 144 −119
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 153 0
9 Ostatné aktíva 322 353 4 871
Aktíva spolu 8 314 285 25 137
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 507 798 2 307
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 588 293 53 404
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 806 160 44 887
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 779 628 8 524
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 506 −6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 651 −924
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 749 365 −26 287
  5.1 Verejná správa 626 212 −27 225
  5.2 Ostatné záväzky 123 153 938
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 319 529 −4 017
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 485 −84
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 290 221
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 290 221
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 176 130 0
10 Ostatné záväzky 315 383 518
11 Účty precenenia 506 008 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 352 0
Pasíva spolu 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021