Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

8 października 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 517.801 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 488.041 318
  2.1 Należności od MFW 213.618 219
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.424 99
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.863 −13
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.660 −77
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.660 −77
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.208.876 30
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 232 85
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.208.644 −55
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.790 −3.284
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.689.747 23.291
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.507.603 23.411
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 182.144 −119
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.153 0
9 Pozostałe aktywa 322.353 4.871
Aktywa razem 8.314.285 25.137
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.507.798 2.307
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.588.293 53.404
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.806.160 44.887
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 779.628 8.524
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.506 −6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 25.651 −924
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 749.365 −26.287
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 626.212 −27.225
  5.2 Pozostałe zobowiązania 123.153 938
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 319.529 −4.017
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.485 −84
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.290 221
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.290 221
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 176.130 0
10 Pozostałe pasywa 315.383 518
11 Różnice z wyceny 506.008 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.352 0
Pasywa razem 8.314.285 25.137
Annexes
12 October 2021