Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

8 oktober 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 517.801 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 488.041 318
  2.1 Vorderingen op het IMF 213.618 219
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 274.424 99
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.863 −13
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.660 −77
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.660 −77
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.208.876 30
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 232 85
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.208.644 −55
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.790 −3.284
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.689.747 23.291
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.507.603 23.411
  7.2 Overige effecten 182.144 −119
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.153 0
9 Overige activa 322.353 4.871
Totaal activa 8.314.285 25.137
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.507.798 2.307
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.588.293 53.404
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.806.160 44.887
  2.2 Depositofaciliteit 779.628 8.524
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.506 −6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 25.651 −924
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 749.365 −26.287
  5.1 Overheid 626.212 −27.225
  5.2 Overige verplichtingen 123.153 938
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 319.529 −4.017
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.485 −84
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.290 221
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.290 221
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 176.130 0
10 Overige passiva 315.383 518
11 Herwaarderingsrekeningen 506.008 0
12 Kapitaal en reserves 109.352 0
Totaal passiva 8.314.285 25.137
Annexes
12 October 2021