Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

8 Οκτωβρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 517.801 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 488.041 318
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 213.618 219
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 274.424 99
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.863 −13
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.660 −77
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.660 −77
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.208.876 30
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 232 85
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.208.644 −55
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.790 −3.284
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.689.747 23.291
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.507.603 23.411
  7.2 Λοιποί τίτλοι 182.144 −119
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.153 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 322.353 4.871
Σύνολο ενεργητικού 8.314.285 25.137
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.507.798 2.307
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.588.293 53.404
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.806.160 44.887
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 779.628 8.524
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.506 −6
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 25.651 −924
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 749.365 −26.287
  5.1 Γενική κυβέρνηση 626.212 −27.225
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 123.153 938
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 319.529 −4.017
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 12.485 −84
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.290 221
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.290 221
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 176.130 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 315.383 518
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 506.008 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.352 0
Σύνολο παθητικού 8.314.285 25.137
Annexes
12 October 2021