Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

3. september 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.693 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 477.285 145
  2.1 Terjatve do MDS 209.719 13
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.565 132
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.847 −170
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.080 235
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.080 235
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.211.456 −927
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 16 −96
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.211.440 −831
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.359 808
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.596.069 11.514
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.412.844 14.359
  7.2 Drugi vrednostni papirji 183.225 −2.846
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 314.603 4.617
Skupaj sredstva 8.207.534 16.222
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.500.839 770
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.543.236 88.706
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.727.964 64.966
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 812.981 23.760
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.291 −21
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.465 7.223
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 736.283 −91.684
  5.1 Sektor država 617.470 −86.168
  5.2 Druge obveznosti 118.813 −5.516
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 285.995 6.608
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.310 −134
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.911 −52
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.911 −52
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 174.656 0
10 Druge obveznosti 313.859 4.826
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.391 −40
Skupaj obveznosti 8.207.534 16.222
Annexes
7 September 2021