Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

3 września 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.693 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 477.285 145
  2.1 Należności od MFW 209.719 13
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.565 132
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.847 −170
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.080 235
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.080 235
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.211.456 −927
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 16 −96
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.211.440 −831
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.359 808
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.596.069 11.514
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.412.844 14.359
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 183.225 −2.846
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 314.603 4.617
Aktywa razem 8.207.534 16.222
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.500.839 770
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.543.236 88.706
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.727.964 64.966
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 812.981 23.760
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.291 −21
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.465 7.223
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 736.283 −91.684
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 617.470 −86.168
  5.2 Pozostałe zobowiązania 118.813 −5.516
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 285.995 6.608
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.310 −134
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.911 −52
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.911 −52
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 174.656 0
10 Pozostałe pasywa 313.859 4.826
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.391 −40
Pasywa razem 8.207.534 16.222
Annexes
7 September 2021