European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

09.07.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 693 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 355 092 576
  2.1 SVF debitoru parādi 87 065 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 027 576
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 789 −813
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 702 −2 399
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 702 −2 399
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 216 820 −430
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 72 −13
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 216 748 −407
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −10
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 927 −2 138
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 438 509 24 053
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 252 282 24 049
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 227 5
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 310 876 −108
Kopā aktīvi 7 926 550 18 742
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 488 711 4 217
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 464 950 23 156
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 671 498 18 328
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 791 648 4 818
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 804 11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 18 125 −4 197
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 693 527 −19 081
  5.1 Saistības pret valdību 600 162 −15 822
  5.2 Pārējās saistības 93 365 −3 259
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 278 540 13 999
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 282 −95
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 687 −15
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 687 −15
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 795 0
10 Pārējās saistības 306 872 761
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 471 −2
Kopā pasīvi 7 926 550 18 742
Annexes
13 July 2021