Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 maj 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 499.255 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 352.556 594
  2.1 Fordringar på IMF 86.510 −15
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.045 609
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.689 −830
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.824 204
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.824 204
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.066 −179
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 72 −180
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.106.994 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.698 −1.850
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.230.046 22.065
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.044.095 24.166
  7.2 Övriga värdepapper 185.951 −2.101
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0
9 Övriga tillgångar 304.989 817
Summa tillgångar 7.588.768 20.822
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.459.374 4.245
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.321.383 84.232
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.654.500 20.762
  2.2 Inlåningsfacilitet 665.160 63.408
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.723 62
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 18.048 622
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 619.590 −67.586
  5.1 Offentliga sektorn 539.986 −65.934
  5.2 Övriga skulder 79.604 −1.651
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 206.643 −1.380
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.964 −22
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.843 −170
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.843 −170
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0
10 Övriga skulder 299.072 660
11 Värderegleringskonton 485.434 0
12 Kapital och reserver 110.242 220
Summa skulder 7.588.768 20.822
Annexes
11 May 2021