Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. maj 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.255 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 352.556 594
  2.1 Terjatve do MDS 86.510 −15
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.045 609
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.689 −830
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.824 204
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.824 204
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.066 −179
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 72 −180
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.106.994 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.698 −1.850
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.230.046 22.065
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.044.095 24.166
  7.2 Drugi vrednostni papirji 185.951 −2.101
8 Javni dolg v eurih 22.646 0
9 Druga sredstva 304.989 817
Skupaj sredstva 7.588.768 20.822
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.459.374 4.245
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.321.383 84.232
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.654.500 20.762
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 665.160 63.408
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.723 62
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 18.048 622
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 619.590 −67.586
  5.1 Sektor država 539.986 −65.934
  5.2 Druge obveznosti 79.604 −1.651
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 206.643 −1.380
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.964 −22
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.843 −170
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.843 −170
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0
10 Druge obveznosti 299.072 660
11 Računi prevrednotenja 485.434 0
12 Kapital in rezerve 110.242 220
Skupaj obveznosti 7.588.768 20.822
Annexes
11 May 2021