Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. mája 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 255 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 352 556 594
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 510 −15
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 045 609
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 689 −830
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 824 204
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 824 204
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 066 −179
  5.1 Hlavné refinančné operácie 72 −180
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 106 994 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 1
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 698 −1 850
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 230 046 22 065
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 044 095 24 166
  7.2 Ostatné cenné papiere 185 951 −2 101
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0
9 Ostatné aktíva 304 989 817
Aktíva spolu 7 588 768 20 822
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 459 374 4 245
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 321 383 84 232
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 654 500 20 762
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 665 160 63 408
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 723 62
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 18 048 622
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 619 590 −67 586
  5.1 Verejná správa 539 986 −65 934
  5.2 Ostatné záväzky 79 604 −1 651
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 206 643 −1 380
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 964 −22
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 843 −170
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 843 −170
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0
10 Ostatné záväzky 299 072 660
11 Účty precenenia 485 434 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 110 242 220
Pasíva spolu 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021