Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 maja 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 499.255 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 352.556 594
  2.1 Należności od MFW 86.510 −15
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.045 609
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.689 −830
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.824 204
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.824 204
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.066 −179
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 72 −180
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.106.994 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 1 1
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.698 −1.850
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.230.046 22.065
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.044.095 24.166
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 185.951 −2.101
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0
9 Pozostałe aktywa 304.989 817
Aktywa razem 7.588.768 20.822
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.459.374 4.245
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.321.383 84.232
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.654.500 20.762
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 665.160 63.408
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.723 62
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 18.048 622
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 619.590 −67.586
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 539.986 −65.934
  5.2 Pozostałe zobowiązania 79.604 −1.651
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 206.643 −1.380
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.964 −22
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.843 −170
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.843 −170
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0
10 Pozostałe pasywa 299.072 660
11 Różnice z wyceny 485.434 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 110.242 220
Pasywa razem 7.588.768 20.822
Annexes
11 May 2021