Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 mei 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 499.255 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 352.556 594
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.510 −15
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.045 609
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.689 −830
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.824 204
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.824 204
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.066 −179
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 72 −180
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.106.994 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.698 −1.850
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.230.046 22.065
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.044.095 24.166
  7.2 Overige effecten 185.951 −2.101
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0
9 Overige activa 304.989 817
Totaal activa 7.588.768 20.822
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.459.374 4.245
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.321.383 84.232
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.654.500 20.762
  2.2 Depositofaciliteit 665.160 63.408
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.723 62
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 18.048 622
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 619.590 −67.586
  5.1 Overheid 539.986 −65.934
  5.2 Overige verplichtingen 79.604 −1.651
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 206.643 −1.380
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.964 −22
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.843 −170
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.843 −170
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0
10 Overige passiva 299.072 660
11 Herwaarderingsrekeningen 485.434 0
12 Kapitaal en reserves 110.242 220
Totaal passiva 7.588.768 20.822
Annexes
11 May 2021