Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.05.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 255 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 352 556 594
  2.1 SVF debitoru parādi 86 510 −15
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 045 609
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 689 −830
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 824 204
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 824 204
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 066 −179
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 72 −180
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 106 994 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 698 −1 850
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 230 046 22 065
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 044 095 24 166
  7.2 Pārējie vērtspapīri 185 951 −2 101
8 Valdības parāds euro 22 646 0
9 Pārējie aktīvi 304 989 817
Kopā aktīvi 7 588 768 20 822
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 459 374 4 245
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 321 383 84 232
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 654 500 20 762
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 665 160 63 408
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 723 62
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 18 048 622
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 619 590 −67 586
  5.1 Saistības pret valdību 539 986 −65 934
  5.2 Pārējās saistības 79 604 −1 651
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 206 643 −1 380
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 964 −22
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 843 −170
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 843 −170
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0
10 Pārējās saistības 299 072 660
11 Pārvērtēšanas konti 485 434 0
12 Kapitāls un rezerves 110 242 220
Kopā pasīvi 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021