Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

7 Μαΐου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 499.255 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 352.556 594
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.510 −15
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.045 609
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.689 −830
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.824 204
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.824 204
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.066 −179
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 72 −180
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.106.994 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 1
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.698 −1.850
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.230.046 22.065
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.044.095 24.166
  7.2 Λοιποί τίτλοι 185.951 −2.101
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.646 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 304.989 817
Σύνολο ενεργητικού 7.588.768 20.822
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.459.374 4.245
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.321.383 84.232
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.654.500 20.762
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 665.160 63.408
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.723 62
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 18.048 622
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 619.590 −67.586
  5.1 Γενική κυβέρνηση 539.986 −65.934
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 79.604 −1.651
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 206.643 −1.380
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.964 −22
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.843 −170
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.843 −170
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.176 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 299.072 660
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 485.434 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 110.242 220
Σύνολο παθητικού 7.588.768 20.822
Annexes
11 May 2021