Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 май 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 499 255 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 352 556 594
  2.1 Вземания от МВФ 86 510 −15
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 045 609
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 689 −830
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 824 204
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 824 204
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 066 −179
  5.1 Основни операции по рефинансиране 72 −180
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 106 994 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 1 1
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 698 −1 850
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 230 046 22 065
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 044 095 24 166
  7.2 Други ценни книжа 185 951 −2 101
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0
9 Други активи 304 989 817
Общо активи 7 588 768 20 822
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 459 374 4 245
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 321 383 84 232
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 654 500 20 762
  2.2 Депозитно улеснение 665 160 63 408
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 723 62
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 18 048 622
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 619 590 −67 586
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 539 986 −65 934
  5.2 Други задължения 79 604 −1 651
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 206 643 −1 380
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 964 −22
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 843 −170
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 843 −170
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0
10 Други задължения 299 072 660
11 Сметки за преоценка 485 434 0
12 Капитал и резерви 110 242 220
Общо пасиви 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021