Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

30.04.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 254 −40
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 351 962 738
  2.1 SVF debitoru parādi 86 525 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 265 437 738
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 519 −540
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 620 −300
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 620 −300
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 246 145
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 252 126
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 106 994 19
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 548 3 205
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 207 981 8 504
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 019 929 14 841
  7.2 Pārējie vērtspapīri 188 052 −6 337
8 Valdības parāds euro 22 646 0
9 Pārējie aktīvi 304 170 −2 046
Kopā aktīvi 7 567 945 9 665
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 455 129 3 047
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 237 151 53 581
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 633 738 168 137
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 601 752 −114 551
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 661 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 17 426 −17
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 687 176 −60 873
  5.1 Saistības pret valdību 605 920 −64 420
  5.2 Pārējās saistības 81 256 3 548
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 208 024 8 239
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 986 154
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 012 −147
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 012 −147
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0
10 Pārējās saistības 298 411 5 727
11 Pārvērtēšanas konti 485 434 −14
12 Kapitāls un rezerves 110 022 −32
Kopā pasīvi 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021