Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

30 април 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 499 254 −40
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 351 962 738
  2.1 Вземания от МВФ 86 525 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 265 437 738
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 519 −540
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 620 −300
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 620 −300
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 246 145
  5.1 Основни операции по рефинансиране 252 126
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 106 994 19
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 548 3 205
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 207 981 8 504
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 019 929 14 841
  7.2 Други ценни книжа 188 052 −6 337
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0
9 Други активи 304 170 −2 046
Общо активи 7 567 945 9 665
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 455 129 3 047
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 237 151 53 581
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 633 738 168 137
  2.2 Депозитно улеснение 601 752 −114 551
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 661 −5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 17 426 −17
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 687 176 −60 873
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 605 920 −64 420
  5.2 Други задължения 81 256 3 548
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 208 024 8 239
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 986 154
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 012 −147
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 012 −147
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0
10 Други задължения 298 411 5 727
11 Сметки за преоценка 485 434 −14
12 Капитал и резерви 110 022 −32
Общо пасиви 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021