Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

23. april 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.295 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 351.224 555
  2.1 Terjatve do MDS 86.525 −7
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 264.699 562
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 27.058 287
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.920 −148
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.920 −148
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.101 −11
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 126 −11
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.106.975 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 34.343 2.426
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.199.477 31.606
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.005.087 31.980
  7.2 Drugi vrednostni papirji 194.389 −375
8 Javni dolg v eurih 22.646 0
9 Druga sredstva 306.217 1.367
Skupaj sredstva 7.558.280 36.081
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.452.081 2.255
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.183.571 85
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.465.601 −12.824
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 716.303 12.874
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.667 36
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 17.443 459
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 748.048 33.096
  5.1 Sektor država 670.340 37.588
  5.2 Druge obveznosti 77.708 −4.492
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 199.785 −2.498
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.832 −2
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.159 −62
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.159 −62
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0
10 Druge obveznosti 292.684 2.745
11 Računi prevrednotenja 485.447 0
12 Kapital in rezerve 110.054 3
Skupaj obveznosti 7.558.280 36.081
Annexes
27 April 2021