Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

23. apríla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 295 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 351 224 555
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 525 −7
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 264 699 562
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 058 287
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 920 −148
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 920 −148
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 101 −11
  5.1 Hlavné refinančné operácie 126 −11
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 106 975 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 343 2 426
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 199 477 31 606
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 005 087 31 980
  7.2 Ostatné cenné papiere 194 389 −375
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0
9 Ostatné aktíva 306 217 1 367
Aktíva spolu 7 558 280 36 081
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 452 081 2 255
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 183 571 85
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 465 601 −12 824
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 716 303 12 874
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 667 36
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 17 443 459
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 748 048 33 096
  5.1 Verejná správa 670 340 37 588
  5.2 Ostatné záväzky 77 708 −4 492
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 199 785 −2 498
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 832 −2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 159 −62
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 159 −62
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0
10 Ostatné záväzky 292 684 2 745
11 Účty precenenia 485 447 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 110 054 3
Pasíva spolu 7 558 280 36 081
Annexes
27 April 2021