Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

23 april 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 499.295 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 351.224 555
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.525 −7
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 264.699 562
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.058 287
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.920 −148
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.920 −148
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.101 −11
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 126 −11
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.106.975 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 34.343 2.426
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.199.477 31.606
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.005.087 31.980
  7.2 Overige effecten 194.389 −375
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0
9 Overige activa 306.217 1.367
Totaal activa 7.558.280 36.081
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.452.081 2.255
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.183.571 85
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.465.601 −12.824
  2.2 Depositofaciliteit 716.303 12.874
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.667 36
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 17.443 459
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 748.048 33.096
  5.1 Overheid 670.340 37.588
  5.2 Overige verplichtingen 77.708 −4.492
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 199.785 −2.498
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.832 −2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.159 −62
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.159 −62
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0
10 Overige passiva 292.684 2.745
11 Herwaarderingsrekeningen 485.447 0
12 Kapitaal en reserves 110.054 3
Totaal passiva 7.558.280 36.081
Annexes
27 April 2021