Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

23 Απριλίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 499.295 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 351.224 555
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.525 −7
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.699 562
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.058 287
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.920 −148
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.920 −148
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.101 −11
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 126 −11
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.106.975 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 34.343 2.426
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.199.477 31.606
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.005.087 31.980
  7.2 Λοιποί τίτλοι 194.389 −375
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.646 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 306.217 1.367
Σύνολο ενεργητικού 7.558.280 36.081
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.452.081 2.255
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.183.571 85
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.465.601 −12.824
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 716.303 12.874
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.667 36
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 17.443 459
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 748.048 33.096
  5.1 Γενική κυβέρνηση 670.340 37.588
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 77.708 −4.492
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 199.785 −2.498
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.832 −2
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.159 −62
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.159 −62
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.176 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 292.684 2.745
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 485.447 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 110.054 3
Σύνολο παθητικού 7.558.280 36.081
Annexes
27 April 2021