Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

8 stycznia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 536.543 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 344.296 −2.883
  2.1 Należności od MFW 85.102 −277
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 259.193 −2.606
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.066 −3.370
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.801 −3.535
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.801 −3.535
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.792.754 −440
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 180 −288
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.792.574 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −152
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.891 13.562
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.899.757 8.841
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.703.448 8.806
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 196.309 35
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.676 0
9 Pozostałe aktywa 318.930 −6.786
Aktywa razem 6.984.713 5.389
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.430.147 −4.364
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.637.300 148.106
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.089.948 284.617
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 547.349 −136.513
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 14.155 −9.409
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 559.142 −52.162
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 474.809 −41.364
  5.2 Pozostałe zobowiązania 84.333 −10.798
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 355.479 −75.666
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.049 233
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.866 −29
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.866 −29
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.799 0
10 Pozostałe pasywa 300.622 −793
11 Różnice z wyceny 512.529 −356
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.626 −172
Pasywa razem 6.984.713 5.389
12 January 2021
Commentary