Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 01 08
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 536 543 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 344 296 −2 883
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 102 −277
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 259 193 −2 606
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 066 −3 370
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 801 −3 535
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 801 −3 535
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 792 754 −440
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 180 −288
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 792 574 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −152
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 891 13 562
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 899 757 8 841
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 703 448 8 806
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 196 309 35
8 Valdžios skola eurais 22 676 0
9 Kitas turtas 318 930 −6 786
Visas turtas 6 984 713 5 389
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 430 147 −4 364
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 637 300 148 106
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 089 948 284 617
  2.2 Indėlių galimybė 547 349 −136 513
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 155 −9 409
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 559 142 −52 162
  5.1 Valdžiai 474 809 −41 364
  5.2 Kiti įsipareigojimai 84 333 −10 798
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 355 479 −75 666
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 049 233
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 866 −29
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 866 −29
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 799 0
10 Kiti įsipareigojimai 300 622 −793
11 Perkainojimo sąskaitos 512 529 −356
12 Kapitalas ir rezervai 108 626 −172
Visi įsipareigojimai 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary