Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

8. ledna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 536 543 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 344 296 −2 883
  2.1 Pohledávky za MMF 85 102 −277
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 259 193 −2 606
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 066 −3 370
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 801 −3 535
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 801 −3 535
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 792 754 −440
  5.1 Hlavní refinanční operace 180 −288
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 792 574 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −152
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 38 891 13 562
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 899 757 8 841
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 703 448 8 806
  7.2 Ostatní cenné papíry 196 309 35
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 676 0
9 Ostatní aktiva 318 930 −6 786
Aktiva celkem 6 984 713 5 389
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 430 147 −4 364
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 637 300 148 106
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 089 948 284 617
  2.2 Vkladová facilita 547 349 −136 513
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 14 155 −9 409
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 559 142 −52 162
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 474 809 −41 364
  5.2 Ostatní závazky 84 333 −10 798
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 355 479 −75 666
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 049 233
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 866 −29
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 866 −29
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 799 0
10 Ostatní závazky 300 622 −793
11 Účty přecenění 512 529 −356
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 626 −172
Pasiva celkem 6 984 713 5 389
12 January 2021
Commentary