Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

23 oktober 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.281 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 352.644 817
  2.1 Fordringar på IMF 84.836 128
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.809 689
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.933 −175
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.092 −913
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.092 −913
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.754.149 16
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.007 −3
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.753.123 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 19 19
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.659 2.429
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.717.492 23.942
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.519.144 24.254
  7.2 Övriga värdepapper 198.349 −311
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.735 0
9 Övriga tillgångar 306.839 12.181
Summa tillgångar 6.781.825 38.300
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.391.595 1.294
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.360.579 37.681
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.242.313 453.366
  2.2 Inlåningsfacilitet 118.264 −415.687
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.051 −951
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 806.483 8.895
  5.1 Offentliga sektorn 747.087 9.533
  5.2 Övriga skulder 59.396 −638
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 212.495 −11.914
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.096 152
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.253 −140
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.253 −140
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.888 0
10 Övriga skulder 284.007 3.284
11 Värderegleringskonton 543.498 0
12 Kapital och reserver 108.880 0
Summa skulder 6.781.825 38.300
Annexes
27 October 2020