Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

23. októbra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 281 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 352 644 817
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 836 128
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 809 689
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 933 −175
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 092 −913
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 092 −913
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 754 149 16
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 007 −3
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 753 123 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 19 19
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 659 2 429
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 717 492 23 942
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 519 144 24 254
  7.2 Ostatné cenné papiere 198 349 −311
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 735 0
9 Ostatné aktíva 306 839 12 181
Aktíva spolu 6 781 825 38 300
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 391 595 1 294
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 360 579 37 681
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 242 313 453 366
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 118 264 −415 687
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 051 −951
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 806 483 8 895
  5.1 Verejná správa 747 087 9 533
  5.2 Ostatné záväzky 59 396 −638
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 212 495 −11 914
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 096 152
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 253 −140
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 253 −140
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 888 0
10 Ostatné záväzky 284 007 3 284
11 Účty precenenia 543 498 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 880 0
Pasíva spolu 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020