Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

23 października 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 559.281 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 352.644 817
  2.1 Należności od MFW 84.836 128
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.809 689
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.933 −175
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.092 −913
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.092 −913
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.754.149 16
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.007 −3
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.753.123 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 19 19
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.659 2.429
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.717.492 23.942
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.519.144 24.254
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 198.349 −311
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.735 0
9 Pozostałe aktywa 306.839 12.181
Aktywa razem 6.781.825 38.300
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.391.595 1.294
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.360.579 37.681
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.242.313 453.366
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 118.264 −415.687
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.051 −951
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 806.483 8.895
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 747.087 9.533
  5.2 Pozostałe zobowiązania 59.396 −638
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 212.495 −11.914
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.096 152
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.253 −140
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.253 −140
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.888 0
10 Pozostałe pasywa 284.007 3.284
11 Różnice z wyceny 543.498 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.880 0
Pasywa razem 6.781.825 38.300
Annexes
27 October 2020