Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

23 oktober 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 559.281 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 352.644 817
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.836 128
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.809 689
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.933 −175
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.092 −913
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.092 −913
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.754.149 16
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.007 −3
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.753.123 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 19 19
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.659 2.429
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.717.492 23.942
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.519.144 24.254
  7.2 Overige effecten 198.349 −311
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.735 0
9 Overige activa 306.839 12.181
Totaal activa 6.781.825 38.300
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.391.595 1.294
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.360.579 37.681
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.242.313 453.366
  2.2 Depositofaciliteit 118.264 −415.687
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.051 −951
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 806.483 8.895
  5.1 Overheid 747.087 9.533
  5.2 Overige verplichtingen 59.396 −638
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 212.495 −11.914
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.096 152
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.253 −140
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.253 −140
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.888 0
10 Overige passiva 284.007 3.284
11 Herwaarderingsrekeningen 543.498 0
12 Kapitaal en reserves 108.880 0
Totaal passiva 6.781.825 38.300
Annexes
27 October 2020