Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

23.10.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 281 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 352 644 817
  2.1 SVF debitoru parādi 84 836 128
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 809 689
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 933 −175
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 092 −913
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 092 −913
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 754 149 16
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 007 −3
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 753 123 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 19 19
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 659 2 429
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 717 492 23 942
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 519 144 24 254
  7.2 Pārējie vērtspapīri 198 349 −311
8 Valdības parāds euro 22 735 0
9 Pārējie aktīvi 306 839 12 181
Kopā aktīvi 6 781 825 38 300
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 391 595 1 294
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 360 579 37 681
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 242 313 453 366
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 118 264 −415 687
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 051 −951
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 806 483 8 895
  5.1 Saistības pret valdību 747 087 9 533
  5.2 Pārējās saistības 59 396 −638
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 212 495 −11 914
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 096 152
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 253 −140
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 253 −140
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 888 0
10 Pārējās saistības 284 007 3 284
11 Pārvērtēšanas konti 543 498 0
12 Kapitāls un rezerves 108 880 0
Kopā pasīvi 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020