Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

23 Οκτωβρίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 559.281 2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 352.644 817
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.836 128
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.809 689
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.933 −175
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.092 −913
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.092 −913
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.754.149 16
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.007 −3
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.753.123 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 19 19
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.659 2.429
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.717.492 23.942
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.519.144 24.254
  7.2 Λοιποί τίτλοι 198.349 −311
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.735 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 306.839 12.181
Σύνολο ενεργητικού 6.781.825 38.300
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.391.595 1.294
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.360.579 37.681
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.242.313 453.366
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 118.264 −415.687
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.051 −951
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 806.483 8.895
  5.1 Γενική κυβέρνηση 747.087 9.533
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 59.396 −638
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 212.495 −11.914
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.096 152
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.253 −140
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.253 −140
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.888 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 284.007 3.284
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 543.498 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.880 0
Σύνολο παθητικού 6.781.825 38.300
Annexes
27 October 2020