Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

23 октомври 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 559 281 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 352 644 817
  2.1 Вземания от МВФ 84 836 128
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 809 689
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 933 −175
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 092 −913
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 092 −913
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 754 149 16
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 007 −3
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 753 123 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 19 19
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 659 2 429
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 717 492 23 942
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 519 144 24 254
  7.2 Други ценни книжа 198 349 −311
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 735 0
9 Други активи 306 839 12 181
Общо активи 6 781 825 38 300
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 391 595 1 294
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 360 579 37 681
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 242 313 453 366
  2.2 Депозитно улеснение 118 264 −415 687
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 051 −951
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 806 483 8 895
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 747 087 9 533
  5.2 Други задължения 59 396 −638
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 212 495 −11 914
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 096 152
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 253 −140
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 253 −140
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 888 0
10 Други задължения 284 007 3 284
11 Сметки за преоценка 543 498 0
12 Капитал и резерви 108 880 0
Общо пасиви 6 781 825 38 300
Annexes
27 October 2020