Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

11 september 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.768 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 359.318 −213
  2.1 Fordringar på IMF 85.816 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.502 −213
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.528 −2.020
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.011 −1.802
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.011 −1.802
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.596.711 98
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.666 98
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.595.045 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.739 534
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.589.304 21.379
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.388.232 22.065
  7.2 Övriga värdepapper 201.072 −686
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.804 0
9 Övriga tillgångar 284.429 −2.221
Summa tillgångar 6.474.612 15.754
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.385.665 1.204
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.123.225 8.140
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.623.143 1.228
  2.2 Inlåningsfacilitet 500.081 6.911
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.160 −3.443
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 747.097 9.341
  5.1 Offentliga sektorn 690.435 11.188
  5.2 Övriga skulder 56.663 −1.847
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 209.430 −474
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.682 10
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.215 8
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.215 8
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 281.165 970
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.922 0
Summa skulder 6.474.612 15.754
Annexes
15 September 2020