Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

11. september 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.768 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 359.318 −213
  2.1 Terjatve do MDS 85.816 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.502 −213
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.528 −2.020
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.011 −1.802
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.011 −1.802
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.596.711 98
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.666 98
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.595.045 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.739 534
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.589.304 21.379
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.388.232 22.065
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.072 −686
8 Javni dolg v eurih 22.804 0
9 Druga sredstva 284.429 −2.221
Skupaj sredstva 6.474.612 15.754
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.385.665 1.204
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.123.225 8.140
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.623.143 1.228
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 500.081 6.911
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.160 −3.443
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 747.097 9.341
  5.1 Sektor država 690.435 11.188
  5.2 Druge obveznosti 56.663 −1.847
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 209.430 −474
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.682 10
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.215 8
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.215 8
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 281.165 970
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.922 0
Skupaj obveznosti 6.474.612 15.754
Annexes
15 September 2020