Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

11. september 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.768 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 359.318 −213
  2.1 Terjatve do MDS 85.816 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 273.502 −213
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.528 −2.020
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.011 −1.802
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.011 −1.802
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.596.711 98
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.666 98
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.595.045 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.739 534
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.589.304 21.379
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.388.232 22.065
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.072 −686
8 Javni dolg v eurih 22.804 0
9 Druga sredstva 284.429 −2.221
Skupaj sredstva 6.474.612 15.754
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.385.665 1.204
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.123.225 8.140
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.623.143 1.228
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 500.081 6.911
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.160 −3.443
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 747.097 9.341
  5.1 Sektor država 690.435 11.188
  5.2 Druge obveznosti 56.663 −1.847
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 209.430 −474
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.682 10
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.215 8
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.215 8
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 281.165 970
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.922 0
Skupaj obveznosti 6.474.612 15.754
15 September 2020
Commentary