Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

11. septembra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 548 768 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 359 318 −213
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 816 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 502 −213
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 528 −2 020
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 011 −1 802
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 011 −1 802
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 596 711 98
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 666 98
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 595 045 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 739 534
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 589 304 21 379
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 388 232 22 065
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 072 −686
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 804 0
9 Ostatné aktíva 284 429 −2 221
Aktíva spolu 6 474 612 15 754
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 385 665 1 204
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 123 225 8 140
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 623 143 1 228
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 500 081 6 911
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 160 −3 443
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 747 097 9 341
  5.1 Verejná správa 690 435 11 188
  5.2 Ostatné záväzky 56 663 −1 847
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 209 430 −474
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 682 10
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 215 8
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 215 8
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 110 0
10 Ostatné záväzky 281 165 970
11 Účty precenenia 542 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 922 0
Pasíva spolu 6 474 612 15 754
Annexes
15 September 2020