Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

11 września 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 548.768 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 359.318 −213
  2.1 Należności od MFW 85.816 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.502 −213
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.528 −2.020
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.011 −1.802
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.011 −1.802
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.596.711 98
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.666 98
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.595.045 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.739 534
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.589.304 21.379
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.388.232 22.065
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.072 −686
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.804 0
9 Pozostałe aktywa 284.429 −2.221
Aktywa razem 6.474.612 15.754
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.385.665 1.204
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.123.225 8.140
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.623.143 1.228
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 500.081 6.911
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.160 −3.443
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 747.097 9.341
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 690.435 11.188
  5.2 Pozostałe zobowiązania 56.663 −1.847
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 209.430 −474
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.682 10
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.215 8
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.215 8
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.110 0
10 Pozostałe pasywa 281.165 970
11 Różnice z wyceny 542.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.922 0
Pasywa razem 6.474.612 15.754
Annexes
15 September 2020